สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
16 ก.ย. 2557
17 ก.ย. 2557
18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
17:07:00
ดัชนี SET
1,565.41
(-0.87%)
1,570.64
(+0.33%)
1,584.23
(+0.87%)
1,584.91
(+0.04%)
1,584.91
(+0.04%)
ดัชนี SET50
1,043.58
(-0.90%)
1,048.39
(+0.46%)
1,056.78
(+0.80%)
1,057.43
(+0.06%)
1,057.43
(+0.06%)
ดัชนี SET100
2,314.64
(-0.91%)
2,324.46
(+0.42%)
2,345.56
(+0.91%)
2,347.19
(+0.07%)
2,347.19
(+0.07%)
ดัชนี mai
683.58
(-1.01%)
689.76
(+0.90%)
690.07
(+0.04%)
687.62
(-0.36%)
687.62
(-0.36%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
14,739,361.96
29,790,664.03
17,579,231.62
18,487,024.26
18,487,024.26
mai*
2,872,305.14
2,359,732.80
2,805,851.30
3,103,950.63
3,103,950.63
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
47,024.61
46,568.33
48,974.27
53,390.98
53,390.98
mai
9,335.98
8,063.37
10,180.34
8,804.34
8,804.34
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
14,195,014.02
14,241,788.71
14,368,801.29
14,376,556.85
14,376,556.85
mai
332,341.38
335,463.19
338,210.11
336,279.08
336,279.08
P/E (เท่า)
SET 18.14 18.20 18.36 18.38 18.38
mai 79.97 80.69 79.31 79.03
79.03
P/BV (เท่า)
SET
2.24
2.25
2.27
2.27
2.27
mai
4.87
4.92
4.96
4.94
4.94
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.87
2.86
2.84
2.83
2.83
mai
1.01
1.00
0.99
1.00
1.00

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ