สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
27 ส.ค. 2557
28 ส.ค. 2557
29 ส.ค. 2557
01 ก.ย. 2557
02 ก.ย. 2557
12:29:59
ดัชนี SET
1,564.58
(+0.28%)
1,559.05
(-0.35%)
1,561.63
(+0.17%)
1,565.35
(+0.24%)
1,568.14
(+0.18%)
ดัชนี SET50
1,049.71
(+0.34%)
1,044.40
(-0.51%)
1,044.25
(-0.01%)
1,046.14
(+0.18%)
1,047.87
(+0.17%)
ดัชนี SET100
2,320.21
(+0.31%)
2,310.34
(-0.43%)
2,313.24
(+0.13%)
2,318.24
(+0.22%)
2,322.61
(+0.19%)
ดัชนี mai
625.78
(+0.74%)
633.49
(+1.23%)
637.93
(+0.70%)
649.67
(+1.84%)
656.28
(+1.02%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
8,423,838.74
8,026,137.14
9,920,179.52
8,403,622.98
4,650,447.90
mai*
2,223,183.46
1,901,215.70
2,034,481.65
2,655,185.19
1,942,193.88
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
44,848.96
44,240.19
48,744.18
45,185.91
20,383.51
mai
9,901.25
7,496.45
7,563.04
8,656.98
7,095.14
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
14,073,671.04
14,023,780.48
14,037,468.08
14,072,826.79
-
mai
299,279.98
303,141.53
305,362.93
311,053.61
-
P/E (เท่า)
SET 18.14 18.01 18.03 18.09 -
mai 73.36 73.62 74.14 75.50
-
P/BV (เท่า)
SET
2.24
2.23
2.23
2.23
-
mai
4.41
4.46
4.50
4.58
-
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.88
2.89
2.89
2.88
-
mai
1.12
1.10
1.10
1.08
-

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ