สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
20 ต.ค. 2557
21 ต.ค. 2557
22 ต.ค. 2557
24 ต.ค. 2557
24 ต.ค. 2557
17:07:00
ดัชนี SET
1,526.67
(-0.13%)
1,526.14
(-0.03%)
1,532.72
(+0.43%)
1,539.91
(+0.47%)
1,539.91
(+0.47%)
ดัชนี SET50
1,014.52
(-0.01%)
1,014.79
(+0.03%)
1,018.42
(+0.36%)
1,022.37
(+0.39%)
1,022.37
(+0.39%)
ดัชนี SET100
2,248.89
(-0.13%)
2,247.41
(-0.07%)
2,256.35
(+0.40%)
2,266.00
(+0.43%)
2,266.00
(+0.43%)
ดัชนี mai
674.47
(+0.06%)
672.41
(-0.31%)
686.10
(+2.04%)
699.67
(+1.98%)
699.67
(+1.98%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
11,716,251.99
15,650,242.04
18,404,920.58
12,782,626.79
12,782,626.79
mai*
2,372,749.30
2,794,497.60
2,139,599.60
2,656,066.75
2,656,066.75
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
36,386.86
36,278.40
37,275.97
41,724.82
41,724.82
mai
6,330.65
7,127.68
6,823.65
7,064.51
7,064.51
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
13,893,484.65
13,879,055.85
13,942,735.80
14,011,427.54
14,011,427.54
mai
332,061.85
327,619.14
334,177.84
340,977.09
340,977.09
P/E (เท่า)
SET 17.79 17.77 17.86 17.96 17.96
mai 72.92 74.70 76.22 77.73
77.73
P/BV (เท่า)
SET
2.20
2.20
2.21
2.22
2.22
mai
5.18
5.19
5.29
5.40
5.40
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.92
2.93
2.91
2.90
2.90
mai
1.03
1.03
1.01
0.99
0.99

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ