สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
18 ส.ค. 2557
19 ส.ค. 2557
20 ส.ค. 2557
21 ส.ค. 2557
22 ส.ค. 2557
17:07:00
ดัชนี SET
1,542.36
(-0.28%)
1,542.85
(+0.03%)
1,550.77
(+0.51%)
1,551.41
(+0.04%)
1,556.97
(+0.36%)
ดัชนี SET50
1,035.54
(-0.37%)
1,035.70
(+0.02%)
1,041.56
(+0.57%)
1,040.80
(-0.07%)
1,043.55
(+0.26%)
ดัชนี SET100
2,288.28
(-0.41%)
2,289.28
(+0.04%)
2,302.65
(+0.58%)
2,301.83
(-0.04%)
2,308.42
(+0.29%)
ดัชนี mai
607.02
(+0.65%)
609.99
(+0.49%)
616.77
(+1.11%)
615.30
(-0.24%)
621.04
(+0.93%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
12,336,955.04
12,580,329.54
11,011,078.73
15,097,849.65
13,839,067.99
mai*
1,033,285.20
1,607,675.25
2,289,912.42
1,767,959.39
1,458,688.91
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
40,284.66
36,720.96
46,948.73
47,958.15
45,963.70
mai
3,497.81
5,070.19
4,514.56
4,186.12
3,581.23
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
13,873,539.38
13,877,814.08
13,945,507.73
13,954,784.70
14,003,263.08
mai
293,925.67
289,127.88
292,596.26
292,135.67
294,961.60
P/E (เท่า)
SET 17.91 17.92 18.01 18.02 18.03
mai 72.49 70.77 73.45 72.74
73.42
P/BV (เท่า)
SET
2.21
2.21
2.22
2.22
2.23
mai
4.26
4.16
4.32
4.31
4.35
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.92
2.92
2.91
2.90
2.89
mai
1.16
1.18
1.14
1.14
1.13

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ