สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
24 มี.ค. 2558
25 มี.ค. 2558
26 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
17:07:00
ดัชนี SET
1,514.45
(-0.37%)
1,512.80
(-0.11%)
1,496.41
(-1.08%)
1,495.22
(-0.08%)
1,495.22
(-0.08%)
ดัชนี SET50
1,005.12
(-0.09%)
1,002.56
(-0.25%)
992.82
(-0.97%)
993.33
(+0.05%)
993.33
(+0.05%)
ดัชนี SET100
2,231.26
(-0.16%)
2,227.20
(-0.18%)
2,202.58
(-1.11%)
2,202.41
(-0.01%)
2,202.41
(-0.01%)
ดัชนี mai
686.47
(-2.40%)
688.86
(+0.35%)
668.45
(-2.96%)
664.44
(-0.60%)
664.44
(-0.60%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
14,812,362.62
8,420,965.46
9,841,326.10
7,941,279.88
7,941,279.88
mai*
1,082,650.04
689,677.46
873,737.85
858,537.92
858,537.92
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
46,645.35
32,704.51
35,124.26
33,356.34
33,356.34
mai
3,026.64
2,036.04
2,947.56
2,348.51
2,348.51
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
14,192,118.86
14,179,144.54
14,025,657.13
14,014,553.58
14,014,553.58
mai
407,212.50
408,658.14
396,437.58
393,894.80
393,894.80
P/E (เท่า)
SET 20.98 20.95 20.72 20.70 20.70
mai 73.61 73.87 71.68 71.11
71.11
P/BV (เท่า)
SET
2.12
2.12
2.10
2.10
2.10
mai
4.90
4.92
4.77
4.74
4.74
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.88
2.88
2.91
2.91
2.91
mai
0.83
0.83
0.85
0.86
0.86

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ