สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
17 เม.ย. 2557
18 เม.ย. 2557
21 เม.ย. 2557
22 เม.ย. 2557
23 เม.ย. 2557
12:29:59
ดัชนี SET
1,408.78
(+0.50%)
1,409.18
(+0.03%)
1,413.07
(+0.28%)
1,415.05
(+0.14%)
1,420.73
(+0.40%)
ดัชนี SET50
957.23
(+0.48%)
957.17
(-0.01%)
960.25
(+0.32%)
961.20
(+0.10%)
964.85
(+0.38%)
ดัชนี SET100
2,103.98
(+0.53%)
2,104.15
(+0.01%)
2,109.54
(+0.26%)
2,112.50
(+0.14%)
2,120.97
(+0.40%)
ดัชนี mai
407.87
(-0.19%)
409.38
(+0.37%)
408.98
(-0.10%)
411.68
(+0.66%)
413.43
(+0.42%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
5,574,325.25
5,553,237.68
5,344,920.63
4,855,951.43
2,681,053.88
mai*
910,892.12
632,637.37
1,068,290.95
932,361.37
262,186.51
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
37,191.38
25,137.06
28,758.11
27,469.17
16,262.02
mai
1,034.11
860.77
825.21
1,136.89
451.75
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
12,496,556.01
12,484,820.49
12,543,232.65
12,560,769.40
-
mai
183,064.14
183,712.78
183,605.94
184,626.40
-
P/E (เท่า)
SET 15.94 15.93 16.00 16.03 -
mai 38.69 38.83 38.80 39.06
-
P/BV (เท่า)
SET
2.07
2.07
2.08
2.08
-
mai
2.86
2.87
2.87
2.89
-
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
3.19
3.19
3.17
3.17
-
mai
1.87
1.86
1.86
1.85
-

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ