สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
28 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2557
30 ต.ค. 2557
31 ต.ค. 2557
31 ต.ค. 2557
17:07:00
ดัชนี SET
1,556.53
(+0.56%)
1,562.67
(+0.39%)
1,565.35
(+0.17%)
1,584.16
(+1.20%)
1,584.16
(+1.20%)
ดัชนี SET50
1,031.73
(+0.53%)
1,035.26
(+0.34%)
1,037.37
(+0.20%)
1,053.22
(+1.53%)
1,053.22
(+1.53%)
ดัชนี SET100
2,289.12
(+0.54%)
2,296.56
(+0.33%)
2,300.35
(+0.17%)
2,333.46
(+1.44%)
2,333.46
(+1.44%)
ดัชนี mai
710.12
(+0.77%)
714.42
(+0.61%)
718.14
(+0.52%)
723.78
(+0.79%)
723.78
(+0.79%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
28,714,851.22
41,554,526.21
34,892,938.68
22,633,669.98
22,633,669.98
mai*
3,367,961.46
2,749,726.38
2,949,935.88
2,756,956.99
2,756,956.99
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
51,138.55
51,148.01
41,179.38
47,565.23
47,565.23
mai
6,762.18
7,724.46
10,999.09
10,773.27
10,773.27
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
14,166,422.06
14,224,024.10
14,249,330.32
14,423,349.24
14,423,349.24
mai
345,124.51
347,202.97
362,393.86
368,703.14
368,703.14
P/E (เท่า)
SET 18.15 18.23 18.26 18.49 18.49
mai 78.89 79.37 77.74 78.30
78.30
P/BV (เท่า)
SET
2.24
2.25
2.26
2.28
2.28
mai
5.48
5.51
5.76
5.85
5.85
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.87
2.85
2.85
2.82
2.82
mai
0.98
0.97
0.93
0.92
0.92

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ