สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
24 ก.พ. 2558
25 ก.พ. 2558
26 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
17:09:00
ดัชนี SET
1,598.66
(+0.30%)
1,589.33
(-0.58%)
1,593.55
(+0.27%)
1,587.01
(-0.41%)
1,587.01
(-0.41%)
ดัชนี SET50
1,052.61
(+0.26%)
1,045.80
(-0.65%)
1,051.10
(+0.51%)
1,042.80
(-0.79%)
1,042.80
(-0.79%)
ดัชนี SET100
2,348.02
(+0.36%)
2,332.57
(-0.66%)
2,342.42
(+0.42%)
2,326.59
(-0.68%)
2,326.59
(-0.68%)
ดัชนี mai
788.74
(+0.14%)
784.33
(-0.56%)
794.40
(+1.28%)
798.00
(+0.45%)
798.00
(+0.45%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
12,822,546.99
13,572,312.47
15,842,804.63
15,487,499.10
15,487,499.10
mai*
1,683,798.04
1,551,975.14
2,174,340.14
1,025,987.98
1,025,987.98
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
58,009.82
66,073.37
66,427.56
56,707.43
56,707.43
mai
4,771.98
4,473.88
6,060.09
3,848.47
3,848.47
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
14,964,536.85
14,887,100.44
14,925,849.48
14,863,658.21
14,863,658.21
mai
451,455.75
447,494.03
449,716.47
452,527.64
452,527.64
P/E (เท่า)
SET 22.05 21.93 21.92 21.64 21.64
mai 83.45 82.81 89.06 91.39
91.39
P/BV (เท่า)
SET
2.30
2.28
2.28
2.26
2.26
mai
6.89
6.85
6.39
6.10
6.10
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.67
2.67
2.71
2.73
2.73
mai
0.63
0.65
0.65
0.67
0.67

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ