สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
21 พ.ย. 2557
24 พ.ย. 2557
25 พ.ย. 2557
26 พ.ย. 2557
26 พ.ย. 2557
17:07:00
ดัชนี SET
1,579.20
(+0.67%)
1,590.14
(+0.69%)
1,596.80
(+0.42%)
1,591.00
(-0.36%)
1,591.00
(-0.36%)
ดัชนี SET50
1,055.78
(+0.87%)
1,063.21
(+0.70%)
1,070.59
(+0.69%)
1,069.11
(-0.14%)
1,069.11
(-0.14%)
ดัชนี SET100
2,334.80
(+0.87%)
2,352.80
(+0.77%)
2,367.11
(+0.61%)
2,362.83
(-0.18%)
2,362.83
(-0.18%)
ดัชนี mai
742.19
(-0.15%)
737.88
(-0.58%)
727.51
(-1.41%)
718.75
(-1.20%)
718.75
(-1.20%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
14,423,330.48
15,813,002.59
14,073,457.26
25,591,004.85
25,591,004.85
mai*
2,212,642.98
5,160,163.71
3,196,146.42
2,263,056.95
2,263,056.95
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
60,181.02
49,361.23
64,281.85
60,595.48
60,595.48
mai
6,291.23
5,055.22
9,156.16
7,041.06
7,041.06
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
14,511,691.94
14,614,898.58
14,673,271.90
14,647,558.43
14,647,558.43
mai
394,585.89
391,507.22
385,244.67
380,167.25
380,167.25
P/E (เท่า)
SET 18.79 18.93 19.01 18.95 18.95
mai 67.50 67.11 66.17 65.37
65.37
P/BV (เท่า)
SET
2.23
2.25
2.26
2.25
2.25
mai
5.84
5.80
5.72
5.65
5.65
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
2.81
2.79
2.78
2.78
2.78
mai
0.83
0.84
0.85
0.86
0.86

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ