สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
     
 
 
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
10 เม.ย. 2557
11 เม.ย. 2557
16 เม.ย. 2557
17 เม.ย. 2557
17 เม.ย. 2557
17:08:00
ดัชนี SET
1,389.56
(+0.55%)
1,389.16
(-0.03%)
1,401.84
(+0.91%)
1,408.78
(+0.50%)
1,408.78
(+0.50%)
ดัชนี SET50
944.06
(+0.61%)
943.45
(-0.06%)
952.63
(+0.97%)
957.23
(+0.48%)
957.23
(+0.48%)
ดัชนี SET100
2,073.87
(+0.61%)
2,072.61
(-0.06%)
2,092.85
(+0.98%)
2,103.98
(+0.53%)
2,103.98
(+0.53%)
ดัชนี mai
400.63
(+0.45%)
402.73
(+0.52%)
408.64
(+1.47%)
407.87
(-0.19%)
407.87
(-0.19%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET*
4,146,844.04
3,030,469.03
3,657,296.76
5,574,325.25
5,574,325.25
mai*
835,008.25
731,342.82
963,097.98
910,892.12
910,892.12
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET
25,063.67
20,569.76
26,653.67
37,191.38
37,191.38
mai
962.60
855.81
1,242.30
1,034.11
1,034.11
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET
12,327,066.85
12,323,800.92
12,434,701.37
12,496,556.01
12,496,556.01
mai
179,644.23
180,662.18
183,441.99
183,064.14
183,064.14
P/E (เท่า)
SET
15.72
15.72
15.86
15.94
15.94
mai
37.96
38.16
38.72
38.69
38.69
P/BV (เท่า)
SET
2.04
2.04
2.06
2.07
2.07
mai
2.80
2.82
2.86
2.86
2.86
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET
3.23
3.23
3.20
3.19
3.19
mai
1.90
1.89
1.87
1.87
1.87

หมายเหตุ * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ