ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 22:59:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,532.72 +6.58 +0.43 1,535.38 1,523.89 18,404,921 37,275.97
SET50 1,018.42 +3.63 +0.36 1,021.10 1,011.47 641,976 18,375.16
SET100 2,256.35 +8.94 +0.40 2,261.95 2,241.48 1,603,721 22,829.92
SETHD 1,196.71 -1.31 -0.11 1,205.05 1,191.44 280,690 9,044.50
mai 686.10 +13.69 +2.04 686.10 675.91 2,139,600 6,823.65
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 1,000.88 +3.17   (+0.32%)
Basic Materials FSTHA1000 675.58 +10.99   (+1.65%)
Industrials FSTHA2000 1,999.54 +9.29   (+0.47%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,347.64 -3.51   (-0.15%)
Health Care FSTHA4000 4,688.27 +23.97   (+0.51%)
Consumer Services FSTHA5000 3,346.58 +18.83   (+0.57%)
Telecommunications FSTHA6000 2,841.20 +36.06   (+1.29%)
Utilities FSTHA7000 1,695.84 +14.71   (+0.88%)
Financials FSTHA8000 2,117.49 -6.13   (-0.29%)
Technology FSTHA9000 1,630.70 +19.59   (+1.22%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 1,000.88 +3.17   (+0.32%)
Chemicals FSTHA1300 868.72 +14.41   (+1.69%)
Basic Resources FSTHA1700 574.34 +9.18   (+1.62%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,002.21 +4.12   (+0.21%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,875.11 +17.90   (+0.96%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,150.99 +13.83   (+1.22%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,961.23 -20.04   (-0.50%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,235.38 +8.30   (+0.68%)
Health Care FSTHA4500 4,688.27 +23.97   (+0.51%)
Retail FSTHA5300 7,739.68 +22.05   (+0.29%)
Media FSTHA5500 1,304.02 -8.51   (-0.65%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,443.38 +20.83   (+1.46%)
Telecommunications FSTHA6500 2,841.20 +36.06   (+1.29%)
Utilities FSTHA7500 1,695.84 +14.71   (+0.88%)
Banks FSTHA8300 2,035.14 -15.49   (-0.76%)
Insurance FSTHA8500 3,587.42 +52.21   (+1.48%)
Real Estate FSTHA8600 2,505.34 +25.57   (+1.03%)
Financial Services FSTHA8700 2,555.34 +6.10   (+0.24%)
Technology FSTHA9500 1,630.70 +19.59   (+1.22%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 1,000.88 +3.17   (+0.32%)
Chemicals FSTHA1350 868.72 +14.41   (+1.69%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 500.87 +0.45   (+0.09%)
Mining FSTHA1770 579.71 +15.51   (+2.75%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,002.21 +4.12   (+0.21%)
General Industrials FSTHA2720 1,325.59 -2.17   (-0.16%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,094.80 +30.44   (+0.99%)
Industrial Engineering FSTHA2750 757.12 +20.59   (+2.80%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,695.03 +16.98   (+1.01%)
Support Services FSTHA2790 547.94 +0.94   (+0.17%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,150.99 +13.83   (+1.22%)
Beverages FSTHA3530 2,788.66 -28.19   (-1.00%)
Food Producers FSTHA3570 4,003.88 -19.35   (-0.48%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,239.51 +11.05   (+0.90%)
Leisure Goods FSTHA3740 275.54 -1.13   (-0.41%)
Personal Goods FSTHA3760 1,388.30 -12.92   (-0.92%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,688.27 +23.97   (+0.51%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,522.91 +26.82   (+0.32%)
General Retailers FSTHA5370 6,136.46 +10.48   (+0.17%)
Media FSTHA5550 1,304.02 -8.51   (-0.65%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,443.38 +20.83   (+1.46%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 158.11 +0.89   (+0.57%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 2,967.77 +37.73   (+1.29%)
Electricity FSTHA7530 1,658.80 +19.14   (+1.17%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,883.35 -31.13   (-1.63%)
Banks FSTHA8350 2,035.14 -15.49   (-0.76%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,718.88 0.00   (0.00)
Life Insurance FSTHA8570 4,460.69 +94.11   (+2.16%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,642.50 +27.88   (+1.07%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,578.24 +6.97   (+0.44%)
Financial Services FSTHA8770 2,570.34 +6.14   (+0.24%)
Software & Computer Services FSTHA9530 4,241.58 +15.71   (+0.37%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,486.12 +18.39   (+1.25%)