ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,496.51 - - - - - -
SET50 993.27 - - - - - -
SET100 2,203.81 - - - - - -
SETHD 1,156.33 - - - - - -
mai 665.43 - - - - - -
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   -
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   -
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   -
FTSE SET All-Share FSTHA - -   -
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   -
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   -
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   -

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 896.62 -8.70   (-0.96%)
Basic Materials FSTHA1000 676.07 +2.62   (+0.39%)
Industrials FSTHA2000 2,225.79 -11.54   (-0.52%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,037.68 +15.48   (+0.77%)
Health Care FSTHA4000 5,039.07 +13.58   (+0.27%)
Consumer Services FSTHA5000 3,167.32 +39.64   (+1.27%)
Telecommunications FSTHA6000 2,915.77 +23.93   (+0.83%)
Utilities FSTHA7000 1,582.30 -10.22   (-0.64%)
Financials FSTHA8000 2,056.08 +11.25   (+0.55%)
Technology FSTHA9000 1,628.68 +10.82   (+0.67%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 896.62 -8.70   (-0.96%)
Chemicals FSTHA1300 921.46 +4.88   (+0.53%)
Basic Resources FSTHA1700 549.24 +1.40   (+0.26%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,271.40 +0.30   (+0.01%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 2,012.64 -31.49   (-1.54%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,108.89 +16.99   (+1.56%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,239.37 +25.29   (+0.79%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,226.71 +5.38   (+0.44%)
Health Care FSTHA4500 5,039.07 +13.58   (+0.27%)
Retail FSTHA5300 7,125.53 +211.59   (+3.06%)
Media FSTHA5500 1,220.60 +5.34   (+0.44%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,433.40 -21.16   (-1.45%)
Telecommunications FSTHA6500 2,915.77 +23.93   (+0.83%)
Utilities FSTHA7500 1,582.30 -10.22   (-0.64%)
Banks FSTHA8300 2,016.62 +13.90   (+0.69%)
Insurance FSTHA8500 3,098.12 +5.27   (+0.17%)
Real Estate FSTHA8600 2,253.12 +1.44   (+0.06%)
Financial Services FSTHA8700 3,198.08 +51.05   (+1.62%)
Technology FSTHA9500 1,628.68 +10.82   (+0.67%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 896.74 -8.41   (-0.93%)
Alternative Energy FSTHA0580 698.77 -30.16   (-4.14%)
Chemicals FSTHA1350 921.46 +4.88   (+0.53%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 421.53 -2.47   (-0.58%)
Mining FSTHA1770 613.02 +4.68   (+0.77%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,271.40 +0.30   (+0.01%)
General Industrials FSTHA2720 1,144.67 -14.52   (-1.25%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,620.01 +21.30   (+0.59%)
Industrial Engineering FSTHA2750 700.82 +14.23   (+2.07%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,806.99 -64.31   (-3.44%)
Support Services FSTHA2790 519.24 +5.77   (+1.12%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,108.89 +16.99   (+1.56%)
Beverages FSTHA3530 2,612.95 +33.99   (+1.32%)
Food Producers FSTHA3570 3,247.11 +24.29   (+0.75%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,225.81 -0.50   (-0.04%)
Personal Goods FSTHA3760 1,400.01 +16.24   (+1.17%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 5,039.07 +13.58   (+0.27%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,064.91 +306.82   (+3.95%)
General Retailers FSTHA5370 5,167.95 +28.77   (+0.56%)
Media FSTHA5550 1,220.60 +5.34   (+0.44%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,433.40 -21.16   (-1.45%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 125.06 -0.89   (-0.71%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 3,047.92 +25.13   (+0.83%)
Electricity FSTHA7530 1,545.73 -9.62   (-0.62%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,774.39 -15.57   (-0.87%)
Banks FSTHA8350 2,016.62 +13.90   (+0.69%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,302.82 -17.81   (-0.77%)
Life Insurance FSTHA8570 3,839.58 +18.82   (+0.49%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,358.21 +0.55   (+0.02%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,584.39 +10.00   (+0.64%)
Financial Services FSTHA8770 3,216.86 +51.35   (+1.62%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,934.11 -10.42   (-0.26%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,488.84 +10.44   (+0.71%)