ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 22:59:58
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,584.16 +18.81 +1.20 1,584.35 1,567.27 22,633,670 47,565.23
SET50 1,053.22 +15.85 +1.53 1,053.22 1,038.47 648,222 20,479.83
SET100 2,333.46 +33.11 +1.44 2,333.50 2,303.40 1,617,891 25,902.25
SETHD 1,241.59 +21.16 +1.73 1,241.59 1,220.65 304,063 11,415.14
mai 723.78 +5.64 +0.79 728.82 720.48 2,756,957 10,773.27
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 1,041.17 +21.71   (+2.13%)
Basic Materials FSTHA1000 688.72 +1.81   (+0.26%)
Industrials FSTHA2000 2,083.15 +25.69   (+1.25%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,381.43 +15.90   (+0.67%)
Health Care FSTHA4000 4,742.20 +76.61   (+1.64%)
Consumer Services FSTHA5000 3,447.67 +31.45   (+0.92%)
Telecommunications FSTHA6000 2,994.13 +61.55   (+2.10%)
Utilities FSTHA7000 1,735.39 +21.34   (+1.25%)
Financials FSTHA8000 2,190.79 +27.24   (+1.26%)
Technology FSTHA9000 1,685.93 +10.08   (+0.60%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 1,041.17 +21.71   (+2.13%)
Chemicals FSTHA1300 883.71 +1.57   (+0.18%)
Basic Resources FSTHA1700 586.61 +1.98   (+0.34%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,088.93 +32.21   (+1.57%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,948.22 +12.62   (+0.65%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,154.35 +6.90   (+0.60%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,979.64 +21.56   (+0.54%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,289.85 +13.22   (+1.04%)
Health Care FSTHA4500 4,742.20 +76.61   (+1.64%)
Retail FSTHA5300 8,043.60 +102.38   (+1.29%)
Media FSTHA5500 1,348.12 +12.93   (+0.97%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,462.82 +3.84   (+0.26%)
Telecommunications FSTHA6500 2,994.13 +61.55   (+2.10%)
Utilities FSTHA7500 1,735.39 +21.34   (+1.25%)
Banks FSTHA8300 2,097.44 +26.79   (+1.29%)
Insurance FSTHA8500 3,557.31 +15.24   (+0.43%)
Real Estate FSTHA8600 2,638.81 +33.64   (+1.29%)
Financial Services FSTHA8700 2,598.74 +7.43   (+0.29%)
Technology FSTHA9500 1,685.93 +10.08   (+0.60%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 1,041.17 +21.71   (+2.13%)
Chemicals FSTHA1350 883.71 +1.57   (+0.18%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 509.10 +4.37   (+0.87%)
Mining FSTHA1770 594.12 -0.18   (-0.03%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,088.93 +32.21   (+1.57%)
General Industrials FSTHA2720 1,404.61 +6.51   (+0.47%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,209.30 +41.11   (+1.30%)
Industrial Engineering FSTHA2750 790.80 -0.63   (-0.08%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,757.88 +8.14   (+0.47%)
Support Services FSTHA2790 563.99 -6.55   (-1.15%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,154.35 +6.90   (+0.60%)
Beverages FSTHA3530 2,766.72 -16.56   (-0.59%)
Food Producers FSTHA3570 4,024.69 +23.80   (+0.59%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,296.07 +13.12   (+1.02%)
Leisure Goods FSTHA3740 282.34 +3.40   (+1.22%)
Personal Goods FSTHA3760 1,434.49 +15.99   (+1.13%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,742.20 +76.61   (+1.64%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,881.53 +119.30   (+1.36%)
General Retailers FSTHA5370 6,311.74 +63.20   (+1.01%)
Media FSTHA5550 1,348.12 +12.93   (+0.97%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,462.82 +3.84   (+0.26%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 159.00 -0.90   (-0.56%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 3,127.97 +64.55   (+2.11%)
Electricity FSTHA7530 1,701.88 +24.80   (+1.48%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,883.35 -15.56   (-0.82%)
Banks FSTHA8350 2,097.44 +26.79   (+1.29%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,798.45 +11.74   (+0.42%)
Life Insurance FSTHA8570 4,347.76 +18.82   (+0.43%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,789.45 +36.57   (+1.33%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,600.52 +10.31   (+0.65%)
Financial Services FSTHA8770 2,613.99 +7.46   (+0.29%)
Software & Computer Services FSTHA9530 4,324.80 +31.42   (+0.73%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,537.37 +9.11   (+0.60%)