ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 22:59:56
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,518.79 -1.76 -0.12 1,529.04 1,500.05 16,514,930 66,044.55
SET50 1,019.40 +0.87 +0.09 1,025.35 1,006.90 1,656,080 34,323.01
SET100 2,253.07 +0.69 +0.03 2,266.85 2,223.22 4,731,097 49,731.64
SETHD 1,214.20 -1.94 -0.16 1,223.79 1,204.48 714,789 13,211.57
mai 568.36 -16.79 -2.87 590.04 553.90 2,444,477 5,218.05
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 1,023.18 -6.46   (-0.63%)
Basic Materials FSTHA1000 715.91 -9.55   (-1.32%)
Industrials FSTHA2000 2,014.34 -9.81   (-0.48%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,187.35 -38.96   (-1.75%)
Health Care FSTHA4000 4,294.71 -51.66   (-1.19%)
Consumer Services FSTHA5000 3,483.43 -18.01   (-0.51%)
Telecommunications FSTHA6000 2,606.15 +27.27   (+1.06%)
Utilities FSTHA7000 1,541.71 -2.24   (-0.15%)
Financials FSTHA8000 2,093.30 +18.22   (+0.88%)
Technology FSTHA9000 1,526.76 +2.10   (+0.14%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 1,023.18 -6.46   (-0.63%)
Chemicals FSTHA1300 887.58 -13.06   (-1.45%)
Basic Resources FSTHA1700 627.48 -7.67   (-1.21%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,060.08 -15.42   (-0.74%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,812.56 +0.76   (+0.04%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,200.29 -19.72   (-1.62%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,553.18 -71.87   (-1.98%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,253.79 -14.89   (-1.17%)
Health Care FSTHA4500 4,294.71 -51.66   (-1.19%)
Retail FSTHA5300 8,233.35 -51.14   (-0.62%)
Media FSTHA5500 1,347.23 -8.35   (-0.62%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,449.49 -4.25   (-0.29%)
Telecommunications FSTHA6500 2,606.15 +27.27   (+1.06%)
Utilities FSTHA7500 1,541.71 -2.24   (-0.15%)
Banks FSTHA8300 2,013.68 +29.80   (+1.50%)
Insurance FSTHA8500 3,949.84 +19.52   (+0.50%)
Real Estate FSTHA8600 2,448.94 -24.68   (-1.00%)
Financial Services FSTHA8700 2,379.28 -20.28   (-0.85%)
Technology FSTHA9500 1,526.76 +2.10   (+0.14%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 1,023.18 -6.46   (-0.63%)
Chemicals FSTHA1350 887.58 -13.06   (-1.45%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 496.22 -3.30   (-0.66%)
Mining FSTHA1770 676.33 -10.64   (-1.55%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,060.08 -15.42   (-0.74%)
General Industrials FSTHA2720 1,606.25 -59.09   (-3.55%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 2,932.62 -9.66   (-0.33%)
Industrial Engineering FSTHA2750 555.57 -10.35   (-1.83%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,630.59 +18.64   (+1.16%)
Support Services FSTHA2790 499.78 -2.65   (-0.53%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,200.29 -19.72   (-1.62%)
Beverages FSTHA3530 3,237.14 -33.35   (-1.02%)
Food Producers FSTHA3570 3,544.85 -73.74   (-2.04%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,255.26 -15.71   (-1.24%)
Leisure Goods FSTHA3740 371.35 +34.01   (+10.08%)
Personal Goods FSTHA3760 1,413.45 -17.77   (-1.24%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,294.71 -51.66   (-1.19%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 9,072.66 -73.02   (-0.80%)
General Retailers FSTHA5370 6,511.07 +5.29   (+0.08%)
Media FSTHA5550 1,347.23 -8.35   (-0.62%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,449.49 -4.25   (-0.29%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 146.50 -3.57   (-2.38%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 2,722.17 +28.81   (+1.07%)
Electricity FSTHA7530 1,490.89 -7.12   (-0.48%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,883.35 +46.70   (+2.54%)
Banks FSTHA8350 2,013.68 +29.80   (+1.50%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,796.88 -66.28   (-2.31%)
Life Insurance FSTHA8570 5,054.91 +80.66   (+1.62%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,568.07 -28.48   (-1.10%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,689.94 +8.64   (+0.51%)
Financial Services FSTHA8770 2,393.24 -20.41   (-0.85%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,664.26 +15.56   (+0.43%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,396.07 +1.76   (+0.13%)