ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.พ. 2558 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,587.01 -6.54 -0.41 1,594.44 1,586.10 15,487,499 56,707.43
SET50 1,042.80 -8.30 -0.79 1,050.62 1,042.12 1,195,309 26,443.44
SET100 2,326.59 -15.83 -0.68 2,342.09 2,325.38 2,340,959 33,952.55
SETHD 1,198.31 -9.44 -0.78 1,206.12 1,195.76 579,708 12,364.18
mai 798.00 +3.60 +0.45 803.35 790.96 1,025,988 3,848.47
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 949.35 -4.77   (-0.50%)
Basic Materials FSTHA1000 729.16 +9.16   (+1.27%)
Industrials FSTHA2000 2,377.64 -10.19   (-0.43%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,192.55 -31.96   (-1.44%)
Health Care FSTHA4000 5,376.88 +34.57   (+0.65%)
Consumer Services FSTHA5000 3,323.38 -41.09   (-1.22%)
Telecommunications FSTHA6000 3,011.53 +16.15   (+0.54%)
Utilities FSTHA7000 1,646.55 -11.59   (-0.70%)
Financials FSTHA8000 2,064.02 -8.77   (-0.42%)
Technology FSTHA9000 1,775.81 +7.43   (+0.42%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 949.35 -4.77   (-0.50%)
Chemicals FSTHA1300 991.10 +14.54   (+1.49%)
Basic Resources FSTHA1700 594.34 +6.41   (+1.09%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,409.76 -19.66   (-0.81%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 2,178.88 +6.93   (+0.32%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,145.58 +2.66   (+0.23%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,519.14 -83.13   (-2.31%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,314.71 +7.86   (+0.60%)
Health Care FSTHA4500 5,376.88 +34.57   (+0.65%)
Retail FSTHA5300 7,462.50 -107.79   (-1.42%)
Media FSTHA5500 1,416.50 +0.31   (+0.02%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,459.69 -19.33   (-1.31%)
Telecommunications FSTHA6500 3,011.53 +16.15   (+0.54%)
Utilities FSTHA7500 1,646.55 -11.59   (-0.70%)
Banks FSTHA8300 1,970.92 -11.20   (-0.57%)
Insurance FSTHA8500 3,168.07 -10.75   (-0.34%)
Real Estate FSTHA8600 2,434.89 -9.01   (-0.37%)
Financial Services FSTHA8700 3,421.72 +102.40   (+3.08%)
Technology FSTHA9500 1,775.81 +7.43   (+0.42%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 948.19 -4.98   (-0.52%)
Alternative Energy FSTHA0580 841.57 +12.93   (+1.56%)
Chemicals FSTHA1350 991.10 +14.54   (+1.49%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 485.86 +2.73   (+0.57%)
Mining FSTHA1770 635.04 +9.54   (+1.53%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,409.76 -19.66   (-0.81%)
General Industrials FSTHA2720 1,239.87 +5.10   (+0.41%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,645.36 +90.98   (+2.56%)
Industrial Engineering FSTHA2750 742.12 +13.59   (+1.87%)
Industrial Transportation FSTHA2770 2,045.18 -26.35   (-1.27%)
Support Services FSTHA2790 577.93 +14.34   (+2.54%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,145.58 +2.66   (+0.23%)
Beverages FSTHA3530 2,742.58 -17.00   (-0.62%)
Food Producers FSTHA3570 3,535.12 -87.27   (-2.41%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,326.57 +12.24   (+0.93%)
Personal Goods FSTHA3760 1,441.75 -20.26   (-1.39%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 5,376.88 +34.57   (+0.65%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,102.96 -166.26   (-2.01%)
General Retailers FSTHA5370 6,072.50 +14.03   (+0.23%)
Media FSTHA5550 1,416.50 +0.31   (+0.02%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,459.69 -19.33   (-1.31%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 129.52 +0.89   (+0.69%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 3,148.00 +16.87   (+0.54%)
Electricity FSTHA7530 1,600.54 -11.06   (-0.69%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,930.04 -15.56   (-0.80%)
Banks FSTHA8350 1,970.92 -11.20   (-0.57%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,507.94 -31.53   (-1.24%)
Life Insurance FSTHA8570 3,839.58 0.00   (0.00)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,562.50 -9.36   (-0.36%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,589.55 -6.92   (-0.43%)
Financial Services FSTHA8770 3,441.80 +102.99   (+3.08%)
Software & Computer Services FSTHA9530 4,198.47 +30.96   (+0.74%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,624.71 +6.60   (+0.41%)