ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ย. 2557 22:59:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,579.20 +10.52 +0.67 1,581.12 1,567.32 14,423,330 60,181.02
SET50 1,055.78 +9.11 +0.87 1,057.27 1,045.15 1,093,885 26,826.09
SET100 2,334.80 +20.09 +0.87 2,337.98 2,312.02 2,048,018 34,413.03
SETHD 1,269.20 +12.64 +1.01 1,271.99 1,255.95 420,470 13,650.22
mai 742.19 -1.11 -0.15 747.90 738.35 2,212,643 6,291.23
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 1,070.09 +8.43   (+0.79%)
Basic Materials FSTHA1000 669.82 +4.32   (+0.65%)
Industrials FSTHA2000 2,099.28 +16.66   (+0.80%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,328.98 +19.86   (+0.86%)
Health Care FSTHA4000 4,634.79 -2.66   (-0.06%)
Consumer Services FSTHA5000 3,330.53 +16.33   (+0.49%)
Telecommunications FSTHA6000 2,917.18 +8.41   (+0.29%)
Utilities FSTHA7000 1,706.19 -4.88   (-0.29%)
Financials FSTHA8000 2,232.34 +33.18   (+1.51%)
Technology FSTHA9000 1,677.77 +12.27   (+0.74%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 1,070.09 +8.43   (+0.79%)
Chemicals FSTHA1300 838.77 +1.72   (+0.21%)
Basic Resources FSTHA1700 582.41 +5.87   (+1.02%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,086.52 +11.99   (+0.58%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,996.17 +23.92   (+1.21%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,082.65 +3.25   (+0.30%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,907.40 +54.69   (+1.42%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,255.06 -7.48   (-0.59%)
Health Care FSTHA4500 4,634.79 -2.66   (-0.06%)
Retail FSTHA5300 7,624.47 +82.98   (+1.10%)
Media FSTHA5500 1,363.62 +2.07   (+0.15%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,437.17 -5.82   (-0.40%)
Telecommunications FSTHA6500 2,917.18 +8.41   (+0.29%)
Utilities FSTHA7500 1,706.19 -4.88   (-0.29%)
Banks FSTHA8300 2,181.31 +44.10   (+2.06%)
Insurance FSTHA8500 3,200.41 -41.77   (-1.29%)
Real Estate FSTHA8600 2,545.69 +0.40   (+0.02%)
Financial Services FSTHA8700 2,630.96 -1.71   (-0.06%)
Technology FSTHA9500 1,677.77 +12.27   (+0.74%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 1,070.09 +8.43   (+0.79%)
Chemicals FSTHA1350 838.77 +1.72   (+0.21%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 531.97 +12.01   (+2.31%)
Mining FSTHA1770 567.96 +0.18   (+0.03%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,086.52 +11.99   (+0.58%)
General Industrials FSTHA2720 1,300.20 -18.40   (-1.40%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,283.69 -22.55   (-0.68%)
Industrial Engineering FSTHA2750 794.79 +10.98   (+1.40%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,842.28 +50.35   (+2.81%)
Support Services FSTHA2790 529.91 +0.21   (+0.04%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,082.65 +3.25   (+0.30%)
Beverages FSTHA3530 2,814.61 -22.38   (-0.79%)
Food Producers FSTHA3570 3,945.42 +59.13   (+1.52%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,261.18 -8.69   (-0.68%)
Leisure Goods FSTHA3740 227.91 +1.13   (+0.50%)
Personal Goods FSTHA3760 1,404.70 +0.96   (+0.07%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,634.79 -2.66   (-0.06%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,425.25 +106.29   (+1.28%)
General Retailers FSTHA5370 5,964.95 +24.83   (+0.42%)
Media FSTHA5550 1,363.62 +2.07   (+0.15%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,437.17 -5.82   (-0.40%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 132.20 0.00   (0.00)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 3,048.97 +8.81   (+0.29%)
Electricity FSTHA7530 1,674.74 -5.31   (-0.32%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,836.65 0.00   (0.00)
Banks FSTHA8350 2,181.31 +44.10   (+2.06%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,615.28 0.00   (0.00)
Life Insurance FSTHA8570 3,839.58 -75.29   (-1.92%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,686.57 -0.42   (-0.02%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,588.55 +8.64   (+0.55%)
Financial Services FSTHA8770 2,646.41 -1.72   (-0.06%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,953.10 +15.72   (+0.40%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,535.21 +11.42   (+0.75%)