ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2557 11:36:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,514.68 -2.11 -0.14 1,528.05 1,513.42 4,947,738 20,320.96
SET50 1,010.52 -2.62 -0.26 1,021.42 1,010.31 325,974 10,930.51
SET100 2,237.11 -5.17 -0.23 2,260.80 2,236.54 755,443 13,957.51
SETHD 1,163.51 -9.83 -0.84 1,180.87 1,163.44 180,354 5,561.86
mai 721.38 +0.81 +0.11 729.66 717.51 1,471,788 3,597.23
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL 1,696.65 -4.16   (-0.24%)
FTSE SET Mid Cap FSTHM 2,094.62 -0.60   (-0.03%)
FTSE SET Small Cap FSTHS 2,509.00 +27.89   (+1.12%)
FTSE SET All-Share FSTHA 1,798.37 -2.11   (-0.12%)
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS 2,179.00 +5.10   (+0.23%)
FTSE SET Fledgling FSTHF 3,131.81 -2.29   (-0.07%)
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH 1,224.92 -6.06   (-0.49%)

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 923.95 +49.94   (+5.71%)
Basic Materials FSTHA1000 623.45 +20.63   (+3.42%)
Industrials FSTHA2000 2,079.34 +43.86   (+2.15%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,295.18 +76.41   (+3.44%)
Health Care FSTHA4000 4,709.13 +60.31   (+1.30%)
Consumer Services FSTHA5000 3,321.06 +72.60   (+2.23%)
Telecommunications FSTHA6000 3,008.60 +46.71   (+1.58%)
Utilities FSTHA7000 1,627.63 +21.12   (+1.31%)
Financials FSTHA8000 2,122.45 +42.73   (+2.05%)
Technology FSTHA9000 1,672.28 +20.62   (+1.25%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 923.95 +49.94   (+5.71%)
Chemicals FSTHA1300 775.22 +20.72   (+2.75%)
Basic Resources FSTHA1700 545.23 +20.86   (+3.98%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,074.31 +38.85   (+1.91%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,963.72 +50.20   (+2.62%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,034.59 +3.48   (+0.34%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,938.93 +133.62   (+3.51%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,163.00 +41.47   (+3.70%)
Health Care FSTHA4500 4,709.13 +60.31   (+1.30%)
Retail FSTHA5300 7,431.85 +200.20   (+2.77%)
Media FSTHA5500 1,440.02 +22.55   (+1.59%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,458.15 +23.10   (+1.61%)
Telecommunications FSTHA6500 3,008.60 +46.71   (+1.58%)
Utilities FSTHA7500 1,627.63 +21.12   (+1.31%)
Banks FSTHA8300 2,072.83 +37.63   (+1.85%)
Insurance FSTHA8500 3,096.57 +120.47   (+4.05%)
Real Estate FSTHA8600 2,415.59 +61.21   (+2.60%)
Financial Services FSTHA8700 2,587.05 +41.33   (+1.62%)
Technology FSTHA9500 1,672.28 +20.62   (+1.25%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 923.95 +49.94   (+5.71%)
Chemicals FSTHA1350 775.22 +20.72   (+2.75%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 480.24 +11.75   (+2.51%)
Mining FSTHA1770 546.49 +26.42   (+5.08%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,074.31 +38.85   (+1.91%)
General Industrials FSTHA2720 1,256.87 +32.48   (+2.65%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,245.71 +17.85   (+0.55%)
Industrial Engineering FSTHA2750 682.49 +26.82   (+4.09%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,840.75 +66.47   (+3.75%)
Support Services FSTHA2790 470.54 +14.25   (+3.12%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,034.59 +3.48   (+0.34%)
Beverages FSTHA3530 2,635.57 +69.82   (+2.72%)
Food Producers FSTHA3570 3,990.04 +136.60   (+3.54%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,165.18 +42.56   (+3.79%)
Leisure Goods FSTHA3740 218.84 +5.67   (+2.66%)
Personal Goods FSTHA3760 1,329.40 +39.29   (+3.05%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,709.13 +60.31   (+1.30%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,313.00 +258.39   (+3.21%)
General Retailers FSTHA5370 5,538.20 +54.66   (+1.00%)
Media FSTHA5550 1,440.02 +22.55   (+1.59%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,458.15 +23.10   (+1.61%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 123.27 +1.79   (+1.47%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 3,145.31 +48.84   (+1.58%)
Electricity FSTHA7530 1,598.50 +22.99   (+1.46%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,743.26 0.00   (0.00)
Banks FSTHA8350 2,072.83 +37.63   (+1.85%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,565.69 +13.67   (+0.54%)
Life Insurance FSTHA8570 3,689.01 +207.04   (+5.95%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,542.75 +66.69   (+2.69%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,572.93 +17.27   (+1.11%)
Financial Services FSTHA8770 2,602.24 +41.57   (+1.62%)
Software & Computer Services FSTHA9530 3,948.13 +5.28   (+0.13%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,530.07 +19.52   (+1.29%)