ราคาดัชนี FTSE SET Series
     
 
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,539.91 +7.19 +0.47 1,540.92 1,534.81 12,782,627 41,724.82
SET50 1,022.37 +3.95 +0.39 1,024.69 1,018.31 535,580 23,084.92
SET100 2,266.00 +9.65 +0.43 2,270.19 2,257.37 1,457,356 27,177.62
SETHD 1,200.27 +3.56 +0.30 1,206.53 1,195.07 342,818 15,039.27
mai 699.67 +13.57 +1.98 702.13 689.76 2,656,067 7,064.51
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด *
FTSE SET Large Cap FSTHL - -   ( - )
FTSE SET Mid Cap FSTHM - -   ( - )
FTSE SET Small Cap FSTHS - -   ( - )
FTSE SET All-Share FSTHA - -   ( - )
FTSE SET Mid/Small Cap FSTHMS - -   ( - )
FTSE SET Fledgling FSTHF - -   ( - )
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม *
FTSE SET Shariah FSTSH - -   ( - )

* ล่าช้า 15 นาที

ข้อมูล ณ สิ้นวัน ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2557
ดัชนี ชื่อย่อ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
FTSE SET All-Share Industry Indices / Industry Group Level
Oil & Gas FSTHA0001 999.77 -1.11   (-0.11%)
Basic Materials FSTHA1000 678.96 +3.38   (+0.50%)
Industrials FSTHA2000 2,013.44 +13.90   (+0.70%)
Consumer Goods FSTHA3000 2,343.26 -4.38   (-0.19%)
Health Care FSTHA4000 4,706.18 +17.91   (+0.38%)
Consumer Services FSTHA5000 3,362.00 +15.42   (+0.46%)
Telecommunications FSTHA6000 2,844.68 +3.48   (+0.12%)
Utilities FSTHA7000 1,710.31 +14.47   (+0.85%)
Financials FSTHA8000 2,139.41 +21.92   (+1.04%)
Technology FSTHA9000 1,642.35 +11.65   (+0.71%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Supersector Level
Oil & Gas FSTHA0500 999.77 -1.11   (-0.11%)
Chemicals FSTHA1300 872.92 +4.20   (+0.48%)
Basic Resources FSTHA1700 577.30 +2.96   (+0.52%)
Construction & Materials FSTHA2300 2,011.48 +9.27   (+0.46%)
Industrial Goods & Services FSTHA2700 1,896.35 +21.24   (+1.13%)
Automobiles & Parts FSTHA3300 1,142.14 -8.85   (-0.77%)
Food & Beverage FSTHA3500 3,944.34 -16.89   (-0.43%)
Personal & Household Goods FSTHA3700 1,242.66 +7.28   (+0.59%)
Health Care FSTHA4500 4,706.18 +17.91   (+0.38%)
Retail FSTHA5300 7,792.33 +52.65   (+0.68%)
Media FSTHA5500 1,301.24 -2.78   (-0.21%)
Travel & Leisure FSTHA5700 1,447.85 +4.47   (+0.31%)
Telecommunications FSTHA6500 2,844.68 +3.48   (+0.12%)
Utilities FSTHA7500 1,710.31 +14.47   (+0.85%)
Banks FSTHA8300 2,058.23 +23.09   (+1.13%)
Insurance FSTHA8500 3,554.47 -32.95   (-0.92%)
Real Estate FSTHA8600 2,529.51 +24.17   (+0.96%)
Financial Services FSTHA8700 2,563.76 +8.42   (+0.33%)
Technology FSTHA9500 1,642.35 +11.65   (+0.71%)
FTSE SET All-Share Industry Indices / Sector Level
Oil & Gas Producers FSTHA0530 999.77 -1.11   (-0.11%)
Chemicals FSTHA1350 872.92 +4.20   (+0.48%)
Industrial Metals & Mining FSTHA1750 506.85 +5.98   (+1.19%)
Mining FSTHA1770 579.89 +0.18   (+0.03%)
Construction & Materials FSTHA2350 2,011.48 +9.27   (+0.46%)
General Industrials FSTHA2720 1,328.99 +3.40   (+0.26%)
Electronic & Electrical Equipment FSTHA2730 3,100.99 +6.19   (+0.20%)
Industrial Engineering FSTHA2750 776.58 +19.46   (+2.57%)
Industrial Transportation FSTHA2770 1,723.70 +28.67   (+1.69%)
Support Services FSTHA2790 555.81 +7.87   (+1.44%)
Automobiles & Parts FSTHA3350 1,142.14 -8.85   (-0.77%)
Beverages FSTHA3530 2,755.09 -33.57   (-1.20%)
Food Producers FSTHA3570 3,988.18 -15.70   (-0.39%)
Household Goods & Home Construction FSTHA3720 1,250.10 +10.59   (+0.85%)
Leisure Goods FSTHA3740 275.54 0.00   (0.00)
Personal Goods FSTHA3760 1,369.17 -19.13   (-1.38%)
Health Care Equipment & Services FSTHA4530 4,706.18 +17.91   (+0.38%)
Food & Drug Retailers FSTHA5330 8,601.85 +78.94   (+0.93%)
General Retailers FSTHA5370 6,120.69 -15.77   (-0.26%)
Media FSTHA5550 1,301.24 -2.78   (-0.21%)
Travel & Leisure FSTHA5750 1,447.85 +4.47   (+0.31%)
Fixed Line Telecommunications FSTHA6530 159.90 +1.79   (+1.13%)
Mobile Telecommunications FSTHA6570 2,971.31 +3.54   (+0.12%)
Electricity FSTHA7530 1,676.12 +17.32   (+1.04%)
Gas, Water & Multiutilities FSTHA7570 1,867.78 -15.57   (-0.83%)
Banks FSTHA8350 2,058.23 +23.09   (+1.13%)
Nonlife Insurance FSTHA8530 2,740.43 +21.55   (+0.79%)
Life Insurance FSTHA8570 4,385.41 -75.28   (-1.69%)
Real Estate Investment & Services FSTHA8630 2,668.49 +25.99   (+0.98%)
Real Estate Investment Trusts FSTHA8670 1,588.55 +10.31   (+0.65%)
Financial Services FSTHA8770 2,578.81 +8.47   (+0.33%)
Software & Computer Services FSTHA9530 4,293.54 +51.96   (+1.23%)
Technology Hardware & Equipment FSTHA9570 1,496.41 +10.29   (+0.69%)