สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ก.พ. 2558
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,282.49 7.55 3,810.92 6.72 471.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,946.27 6.96 5,037.56 8.88 -1,091.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,478.61 22.01 13,245.25 23.36 -766.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 36,000.05 63.48 34,613.70 61.04 1,386.35 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 ก.พ. 2558
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 97,425.44 9.09 100,953.61 9.42 -3,528.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 92,118.08 8.60 93,749.17 8.75 -1,631.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 182,541.33 17.04 189,439.47 17.68 -6,898.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 699,465.34 65.28 687,407.94 64.15 12,057.40 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 - 27 ก.พ. 2558
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 190,613.95 9.27 184,357.46 8.96 6,256.50 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 182,737.45 8.88 176,108.06 8.56 6,629.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 376,066.53 18.28 387,264.55 18.83 -11,198.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,307,622.93 63.57 1,309,310.79 63.65 -1,687.86 -