สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 เม.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,033.46 12.07 2,842.74 11.31 190.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,901.28 11.54 3,164.34 12.59 -263.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,212.04 16.76 2,941.42 11.70 1,270.62 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,990.27 59.63 16,188.56 64.40 -1,198.28 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 18 เม.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 39,427.61 12.53 31,758.48 10.09 7,669.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 34,016.56 10.81 33,710.93 10.71 305.63 -
นักลงทุนต่างประเทศ 94,664.34 30.09 85,798.56 27.27 8,865.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 146,546.80 46.57 163,387.35 51.93 -16,840.55 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 18 เม.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 241,385.05 11.13 219,762.92 10.14 21,622.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 255,022.80 11.76 251,586.86 11.60 3,435.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 642,610.71 29.64 654,533.24 30.19 -11,922.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,029,159.76 47.47 1,042,295.31 48.07 -13,135.55 -