สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ก.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,705.32 10.41 3,872.20 8.57 833.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,435.22 7.60 3,532.00 7.82 -96.78 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,500.72 16.60 5,995.64 13.27 1,505.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,544.65 65.38 31,786.07 70.35 -2,241.42 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 1 ก.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,705.32 10.41 3,872.20 8.57 833.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,435.22 7.60 3,532.00 7.82 -96.78 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,500.72 16.60 5,995.64 13.27 1,505.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,544.65 65.38 31,786.07 70.35 -2,241.42 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 1 ก.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 648,121.33 10.63 610,431.46 10.01 37,689.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 620,166.08 10.17 609,762.90 10.00 10,403.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,435,393.71 23.53 1,458,758.13 23.92 -23,364.42 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,395,584.77 55.67 3,420,313.40 56.08 -24,728.63 -