สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 พ.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,511.90 9.14 2,388.67 4.84 2,123.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,889.83 7.88 3,681.47 7.46 208.36 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,099.86 20.46 8,630.02 17.48 1,469.84 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 30,859.64 62.52 34,661.07 70.22 -3,801.43 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 พ.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 63,464.76 7.70 56,306.43 6.83 7,158.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 62,573.13 7.59 55,954.58 6.79 6,618.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 143,921.21 17.45 135,585.94 16.44 8,335.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 554,624.09 67.26 576,736.24 69.94 -22,112.15 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 24 พ.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 872,410.32 9.74 821,479.83 9.18 50,930.49 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 854,165.84 9.54 841,453.38 9.40 12,712.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,993,835.87 22.27 2,005,392.87 22.40 -11,556.99 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,232,466.97 58.44 5,284,552.92 59.03 -52,085.95 -