สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,628.85 11.49 4,023.73 6.97 2,605.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,674.76 9.83 4,488.96 7.78 1,185.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,961.64 20.73 11,931.53 20.68 30.11 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 33,437.28 57.95 37,258.31 64.57 -3,821.02 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 ธ.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 91,345.07 11.51 71,913.53 9.06 19,431.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 69,085.82 8.70 81,300.08 10.24 -12,214.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 143,061.51 18.02 170,050.22 21.42 -26,988.71 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 490,415.96 61.77 470,644.54 59.28 19,771.43 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 980,455.01 9.84 913,651.72 9.17 66,803.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 942,281.51 9.45 937,878.80 9.41 4,402.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,183,990.44 21.91 2,219,824.81 22.27 -35,834.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,861,825.84 58.80 5,897,197.47 59.16 -35,371.63 -