สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,860.27 7.23 3,414.69 6.40 445.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,592.05 6.73 3,343.60 6.26 248.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,360.89 28.77 13,572.16 25.42 1,788.74 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 30,577.76 57.27 33,060.54 61.92 -2,482.77 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 ก.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 57,074.78 7.62 61,993.35 8.28 -4,918.56 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 60,044.12 8.02 60,736.28 8.11 -692.15 -
นักลงทุนต่างประเทศ 145,730.17 19.46 130,614.69 17.44 15,115.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 486,171.63 64.91 495,676.39 66.18 -9,504.77 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 19 ก.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 700,490.80 10.30 668,552.61 9.83 31,938.19 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 676,774.98 9.95 666,967.18 9.80 9,807.80 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,573,623.17 23.13 1,583,377.18 23.27 -9,754.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,852,211.75 56.62 3,884,203.73 57.09 -31,991.97 -