สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,285.44 6.91 2,184.51 4.59 1,100.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,604.20 9.68 3,094.86 6.51 1,509.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,798.63 20.60 9,884.30 20.78 -85.66 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,876.95 62.81 32,401.56 68.12 -2,524.61 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 31 ต.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 82,699.25 8.52 70,353.62 7.25 12,345.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 87,191.62 8.98 91,084.45 9.38 -3,892.82 -
นักลงทุนต่างประเทศ 190,839.14 19.66 206,978.48 21.32 -16,139.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 610,188.89 62.85 602,502.36 62.05 7,686.54 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 808,945.56 9.95 765,173.41 9.41 43,772.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 791,592.71 9.74 785,498.80 9.66 6,093.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,849,914.66 22.76 1,869,806.93 23.00 -19,892.26 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,677,842.88 57.55 4,707,816.68 57.92 -29,973.80 -