สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ส.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,293.12 9.57 2,816.37 6.28 1,476.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,422.82 7.63 3,567.11 7.95 -144.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,159.06 15.96 6,739.74 15.03 419.32 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,973.95 66.83 31,725.74 70.74 -1,751.78 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 ส.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 80,493.60 10.28 69,602.25 8.89 10,891.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 73,692.45 9.41 72,127.80 9.21 1,564.65 -
นักลงทุนต่างประเทศ 139,937.93 17.87 137,383.71 17.55 2,554.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 488,814.08 62.43 503,824.31 64.35 -15,010.23 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 27 ส.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 634,441.15 10.64 596,788.66 10.01 37,652.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 610,028.61 10.23 599,330.06 10.05 10,698.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,410,736.05 23.67 1,435,449.82 24.08 -24,713.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,305,889.81 55.46 3,329,527.08 55.85 -23,637.27 -