สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,530.85 13.72 4,789.10 10.06 1,741.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,992.07 8.39 3,805.19 7.99 186.89 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,136.54 17.09 8,899.41 18.69 -762.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,947.27 60.80 30,113.04 63.25 -1,165.77 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 ก.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 69,086.40 9.77 77,182.78 10.92 -8,096.38 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 62,793.71 8.88 61,512.44 8.70 1,281.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 150,595.13 21.31 132,589.72 18.76 18,005.41 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 424,339.25 60.04 435,529.55 61.62 -11,190.30 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 526,419.23 10.84 492,598.51 10.14 33,820.72 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 506,009.46 10.42 497,051.13 10.23 8,958.33 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,217,869.52 25.08 1,240,897.73 25.55 -23,028.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,606,213.33 53.66 2,625,964.16 54.07 -19,750.83 -