สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ต.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,172.45 11.19 3,077.23 8.26 1,095.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,034.11 8.14 3,309.13 8.88 -275.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,918.21 21.24 7,808.91 20.95 109.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,151.21 59.42 23,080.70 61.92 -929.48 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 ต.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 59,697.58 8.63 57,387.42 8.29 2,310.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 64,105.80 9.26 70,665.91 10.21 -6,560.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 133,371.91 19.27 144,108.50 20.83 -10,736.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 434,809.07 62.84 419,822.53 60.67 14,986.54 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 22 ต.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 785,943.88 10.01 752,207.20 9.58 33,736.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 768,506.89 9.79 765,080.26 9.75 3,426.63 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,792,447.44 22.84 1,806,936.94 23.02 -14,489.51 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,502,463.05 57.36 4,525,136.85 57.65 -22,673.80 -