สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ม.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,002.35 7.45 4,803.06 8.94 -800.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,028.38 9.35 3,972.93 7.39 1,055.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,398.11 17.48 8,643.61 16.08 754.50 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 35,324.47 65.72 36,333.71 67.59 -1,009.25 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ม.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 88,703.15 9.50 77,847.27 8.34 10,855.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 86,213.83 9.24 78,336.65 8.39 7,877.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 181,384.29 19.44 184,935.14 19.82 -3,550.85 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 576,979.30 61.82 592,161.51 63.45 -15,182.21 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558 - 29 ม.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 88,703.15 9.50 77,847.27 8.34 10,855.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 86,213.83 9.24 78,336.65 8.39 7,877.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 181,384.29 19.44 184,935.14 19.82 -3,550.85 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 576,979.30 61.82 592,161.51 63.45 -15,182.21 -