สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
SET mai
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 ก.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,865.67 9.01 6,800.46 12.59 -1,934.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,945.52 9.16 5,385.45 9.97 -439.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,887.93 12.75 8,672.06 16.06 -1,784.13 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 37,305.83 69.08 33,146.99 61.38 4,158.84 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 29 ก.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 85,540.83 9.39 97,565.18 10.71 -12,024.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 82,084.28 9.01 80,096.90 8.79 1,987.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 180,510.37 19.81 163,977.44 18.00 16,532.93 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 563,048.52 61.79 569,544.48 62.51 -6,495.96 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 29 ก.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 542,873.65 10.73 512,980.91 10.14 29,892.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 525,300.03 10.38 515,635.59 10.19 9,664.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,247,784.76 24.66 1,272,285.46 25.14 -24,500.69 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,744,922.60 54.24 2,759,979.09 54.54 -15,056.49 -