สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 20 ส.ค. 2557 17:41:33
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,550.77 +7.92 +0.51 1,552.52 1,546.42 11,011,079 46,948.73
SET50 1,041.56 +5.86 +0.57 1,042.88 1,037.76 1,396,850 27,349.59
SET100 2,302.65 +13.37 +0.58 2,305.62 2,294.27 2,443,509 35,537.03
SETHD 1,241.28 +4.93 +0.40 1,241.28 1,234.96 263,142 7,842.82
mai 616.77 +6.78 +1.11 617.82 612.03 2,289,912 4,514.56
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 20 ส.ค. 2557 17:41:33
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 11,011,079
มูลค่า(ล้านบาท) 46,948.73
จำนวนรายการ 324,103
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 421 6,564,918
ไม่เปลี่ยนแปลง 185 1,914,076
ลดลง 360 2,425,288
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
13,945,507.73
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
83.37
P/E (เท่า)*
18.01
P/BV (เท่า)
2.22
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.91
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+9.97%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+16.34%
  YTD (Year to Date)
+18.80%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)