สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,543.85 -0.07 -0.00 1,548.16 1,538.33 10,911,939 53,139.47
SET50 1,033.82 -1.16 -0.11 1,037.05 1,028.82 919,152 23,856.66
SET100 2,286.65 -1.31 -0.06 2,293.38 2,276.27 2,862,746 37,409.05
SETHD 1,237.47 -1.41 -0.11 1,244.24 1,232.38 328,733 8,448.86
mai 587.68 +9.81 +1.70 593.84 580.50 1,638,385 4,676.62
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 10,911,939
มูลค่า(ล้านบาท) 53,139.47
จำนวนรายการ 388,983
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 357 5,309,120
ไม่เปลี่ยนแปลง 199 1,214,533
ลดลง 442 4,274,363
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
13,895,192.11
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
72.19
P/E (เท่า)*
18.60
P/BV (เท่า)
2.24
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.91
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+9.64%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+19.81%
  YTD (Year to Date)
+18.88%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)