สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2557 22:40:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,409.18 +0.40 +0.03 1,414.97 1,407.89 5,553,238 25,137.06
SET50 957.17 -0.06 -0.01 961.80 956.19 909,656 16,439.30
SET100 2,104.15 +0.17 +0.01 2,114.32 2,101.75 2,007,259 19,905.49
SETHD 1,150.23 -1.69 -0.15 1,156.95 1,149.44 296,211 6,980.15
mai 409.38 +1.51 +0.37 412.34 408.29 632,637 860.77
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2557 22:40:02
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 5,553,238
มูลค่า(ล้านบาท) 25,137.06
จำนวนรายการ 213,608
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 334 2,357,741
ไม่เปลี่ยนแปลง 234 1,377,272
ลดลง 360 1,743,505
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
12,484,820.49
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
27.35
P/E (เท่า)*
15.93
P/BV (เท่า)
2.07
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.19
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+8.75%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-4.11%
  YTD (Year to Date)
+8.48%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)