สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2558 23:00:09
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,586.40 -6.41 -0.40 1,599.49 1,582.36 20,480,907 53,753.32
SET50 1,056.23 -5.78 -0.54 1,067.65 1,052.86 943,232 23,052.01
SET100 2,340.88 -11.87 -0.50 2,364.32 2,333.79 2,453,107 32,301.23
SETHD 1,202.10 +1.06 +0.09 1,210.09 1,198.81 652,119 12,170.27
mai 732.65 -1.70 -0.23 740.18 729.76 2,357,230 5,712.29
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 29 ม.ค. 2558 23:00:09
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 20,480,907
มูลค่า(ล้านบาท) 53,753.32
จำนวนรายการ 474,065
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 384 5,044,826
ไม่เปลี่ยนแปลง 234 9,913,982
ลดลง 470 5,031,440
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2558
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,758,155.93
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
14.38
P/E (เท่า)*
19.00
P/BV (เท่า)
2.27
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.76
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+1.52%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+4.33%
  YTD (Year to Date)
+5.92%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)