สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 20:49:36
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,585.67 -0.12 -0.01 1,592.79 1,581.17 13,210,240 49,519.30
SET50 1,057.22 +0.72 +0.07 1,062.06 1,053.13 897,406 25,308.46
SET100 2,344.78 +0.80 +0.03 2,354.96 2,336.31 1,707,321 31,188.54
SETHD 1,253.50 +3.79 +0.30 1,258.39 1,246.17 348,107 12,725.75
mai 698.26 -0.50 -0.07 705.87 698.04 1,700,725 6,083.74
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 20:49:36
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 13,210,240
มูลค่า(ล้านบาท) 49,519.30
จำนวนรายการ 406,259
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 303 5,205,258
ไม่เปลี่ยนแปลง 214 2,778,273
ลดลง 487 5,012,600
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,427,489.14
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
111.45
P/E (เท่า)*
18.45
P/BV (เท่า)
2.28
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.82
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+6.30%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+15.22%
  YTD (Year to Date)
+22.11%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)