สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 22:59:54
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,538.13 -5.72 -0.37 1,546.59 1,532.36 9,817,173 47,461.51
SET50 1,028.27 -5.55 -0.54 1,035.18 1,024.99 1,066,610 22,055.12
SET100 2,277.51 -9.14 -0.40 2,290.84 2,268.83 3,442,412 36,029.27
SETHD 1,225.28 -12.19 -0.98 1,237.10 1,224.09 268,452 8,635.41
mai 586.25 -1.43 -0.24 592.51 585.19 1,596,668 3,545.66
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 22:59:54
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 9,817,173
มูลค่า(ล้านบาท) 47,461.51
จำนวนรายการ 351,767
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 327 4,544,506
ไม่เปลี่ยนแปลง 192 2,137,911
ลดลง 461 2,940,309
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
13,843,811.79
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
72.87
P/E (เท่า)*
18.54
P/BV (เท่า)
2.23
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.92
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+8.99%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+20.94%
  YTD (Year to Date)
+18.44%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)