สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 13:37:16
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,503.96 +7.45 +0.50 1,505.47 1,498.89 3,229,706 13,698.78
SET50 997.54 +4.27 +0.43 998.87 993.58 365,223 8,715.46
SET100 2,213.99 +10.18 +0.46 2,216.45 2,205.64 672,721 10,509.39
SETHD 1,161.28 +4.95 +0.43 1,162.84 1,155.67 173,529 3,784.75
mai 668.42 +2.99 +0.45 670.54 666.30 265,132 552.39
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 13:37:16
สถานะตลาด : Intermission
ปริมาณ('000 หุ้น) 3,229,706
มูลค่า(ล้านบาท) 13,698.78
จำนวนรายการ 150,539
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 442 1,587,736
ไม่เปลี่ยนแปลง 252 916,239
ลดลง 268 664,659
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2558
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,027,159.69
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
39.77
P/E (เท่า)*
20.71
P/BV (เท่า)
2.10
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.91
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-0.08%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-5.62%
  YTD (Year to Date)
-0.08%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)