สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 22:59:58
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,584.16 +18.81 +1.20 1,584.35 1,567.27 22,633,670 47,565.23
SET50 1,053.22 +15.85 +1.53 1,053.22 1,038.47 648,222 20,479.83
SET100 2,333.46 +33.11 +1.44 2,333.50 2,303.40 1,617,891 25,902.25
SETHD 1,241.59 +21.16 +1.73 1,241.59 1,220.65 304,063 11,415.14
mai 723.78 +5.64 +0.79 728.82 720.48 2,756,957 10,773.27
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 22:59:58
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 22,633,670
มูลค่า(ล้านบาท) 47,565.23
จำนวนรายการ 434,417
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 463 15,521,880
ไม่เปลี่ยนแปลง 210 3,678,423
ลดลง 322 2,968,961
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,423,349.24
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
142.77
P/E (เท่า)*
18.49
P/BV (เท่า)
2.28
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.82
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+5.44%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+11.96%
  YTD (Year to Date)
+21.98%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)