สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,539.91 +7.19 +0.47 1,540.92 1,534.81 12,782,627 41,724.82
SET50 1,022.37 +3.95 +0.39 1,024.69 1,018.31 535,580 23,084.92
SET100 2,266.00 +9.65 +0.43 2,270.19 2,257.37 1,457,356 27,177.62
SETHD 1,200.27 +3.56 +0.30 1,206.53 1,195.07 342,818 15,039.27
mai 699.67 +13.57 +1.98 702.13 689.76 2,656,067 7,064.51
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 12,782,627
มูลค่า(ล้านบาท) 41,724.82
จำนวนรายการ 376,376
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 442 8,994,334
ไม่เปลี่ยนแปลง 214 2,168,795
ลดลง 307 1,411,593
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,011,427.54
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
132.32
P/E (เท่า)*
17.96
P/BV (เท่า)
2.22
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.90
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-0.26%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+8.24%
  YTD (Year to Date)
+18.57%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)