สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2557 23:00:05
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,514.35 -2.44 -0.16 1,528.05 1,505.10 13,092,085 57,702.52
SET50 1,011.06 -2.08 -0.21 1,021.42 1,003.72 815,946 26,514.12
SET100 2,237.38 -4.90 -0.22 2,260.80 2,221.81 3,342,295 38,810.74
SETHD 1,168.55 -4.79 -0.41 1,180.87 1,157.51 416,859 13,655.91
mai 717.23 -3.34 -0.46 729.66 715.52 2,598,314 8,318.39
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2557 23:00:05
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 13,092,085
มูลค่า(ล้านบาท) 57,702.52
จำนวนรายการ 418,615
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 369 3,810,026
ไม่เปลี่ยนแปลง 238 2,130,995
ลดลง 457 5,254,484
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
13,954,417.08
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
180.92
P/E (เท่า)*
17.99
P/BV (เท่า)
2.15
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.91
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-4.45%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+3.59%
  YTD (Year to Date)
+16.60%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)