สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ย. 2557 23:00:08
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,596.80 +6.66 +0.42 1,596.82 1,585.29 14,073,457 64,281.85
SET50 1,070.59 +7.38 +0.69 1,070.59 1,059.57 1,160,176 35,973.44
SET100 2,367.11 +14.31 +0.61 2,367.15 2,344.94 2,299,700 43,328.19
SETHD 1,289.77 +9.18 +0.72 1,289.77 1,274.85 403,032 21,673.87
mai 727.51 -10.37 -1.41 737.71 722.74 3,196,146 9,156.16
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ย. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 14,073,457
มูลค่า(ล้านบาท) 64,281.85
จำนวนรายการ 455,027
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 364 4,356,562
ไม่เปลี่ยนแปลง 195 3,638,958
ลดลง 461 5,753,990
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,673,271.90
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
162.97
P/E (เท่า)*
19.01
P/BV (เท่า)
2.26
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.78
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+2.15%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+14.32%
  YTD (Year to Date)
+22.95%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)