สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 03 มี.ค. 2558 23:00:08
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,562.84 -19.30 -1.22 1,582.67 1,562.84 19,966,433 60,890.97
SET50 1,027.89 -11.58 -1.11 1,039.39 1,027.89 1,111,659 25,786.57
SET100 2,292.33 -27.32 -1.18 2,320.04 2,292.33 2,728,933 34,532.97
SETHD 1,191.77 -12.20 -1.01 1,201.71 1,191.77 693,231 12,372.20
mai 771.07 -30.28 -3.78 806.88 771.07 1,715,350 3,794.10
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 03 มี.ค. 2558 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 19,966,433
มูลค่า(ล้านบาท) 60,890.97
จำนวนรายการ 582,211
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 231 2,699,738
ไม่เปลี่ยนแปลง 144 6,629,032
ลดลง 709 10,369,656
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 03 มี.ค. 2558
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,643,489.62
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
29.63
P/E (เท่า)*
21.60
P/BV (เท่า)
2.20
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.80
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-0.74%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+0.86%
  YTD (Year to Date)
+5.64%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)