สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ย. 2557 23:00:08
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,589.51 +4.60 +0.29 1,592.94 1,583.22 26,259,799 44,229.36
SET50 1,061.18 +3.75 +0.35 1,064.28 1,055.20 743,296 21,874.68
SET100 2,354.28 +7.09 +0.30 2,360.99 2,343.15 1,933,115 27,881.61
SETHD 1,268.20 +2.97 +0.23 1,271.75 1,260.84 657,599 10,213.52
mai 686.98 -0.64 -0.09 691.20 684.12 5,402,576 6,856.15
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ย. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 26,259,799
มูลค่า(ล้านบาท) 44,229.36
จำนวนรายการ 355,836
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 352 11,072,230
ไม่เปลี่ยนแปลง 205 6,025,198
ลดลง 431 3,062,340
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,418,281.65
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
105.65
P/E (เท่า)*
18.43
P/BV (เท่า)
2.28
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.83
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+8.80%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+17.75%
  YTD (Year to Date)
+22.39%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)