สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 20:37:14
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,565.35 +3.72 +0.24 1,571.74 1,565.08 8,403,623 45,185.91
SET50 1,046.14 +1.89 +0.18 1,051.06 1,045.85 828,175 19,350.12
SET100 2,318.24 +5.00 +0.22 2,328.78 2,317.83 1,945,480 29,230.63
SETHD 1,230.12 +3.39 +0.28 1,236.87 1,229.04 229,699 8,564.62
mai 649.67 +11.74 +1.84 653.37 643.40 2,655,185 8,656.98
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 20:37:14
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 8,403,623
มูลค่า(ล้านบาท) 45,185.91
จำนวนรายการ 345,302
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 367 3,634,254
ไม่เปลี่ยนแปลง 214 2,116,092
ลดลง 386 2,460,696
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ก.ย. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,072,826.79
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
89.36
P/E (เท่า)*
18.09
P/BV (เท่า)
2.23
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.88
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+8.38%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+17.83%
  YTD (Year to Date)
+20.24%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)