สรุปภาพรวมตลาด
     
 
ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ย. 2557 22:59:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,579.20 +10.52 +0.67 1,581.12 1,567.32 14,423,330 60,181.02
SET50 1,055.78 +9.11 +0.87 1,057.27 1,045.15 1,093,885 26,826.09
SET100 2,334.80 +20.09 +0.87 2,337.98 2,312.02 2,048,018 34,413.03
SETHD 1,269.20 +12.64 +1.01 1,271.99 1,255.95 420,470 13,650.22
mai 742.19 -1.11 -0.15 747.90 738.35 2,212,643 6,291.23
SET mai
ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ย. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
ปริมาณ('000 หุ้น) 14,423,330
มูลค่า(ล้านบาท) 60,181.02
จำนวนรายการ 424,916
สถานะ หลักทรัพย์ ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 405 5,755,506
ไม่เปลี่ยนแปลง 206 5,156,600
ลดลง 386 3,298,574
  ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2557
 
 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,511,691.94
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
161.27
P/E (เท่า)*
18.79
P/BV (เท่า)
2.23
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.81
   
 
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
  ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+1.79%
  ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+12.57%
  YTD (Year to Date)
+21.60%
     
 
 

หมายเหตุ
หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
* ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)