ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  3,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  4,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 14:26:33
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 151.00
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -0.33
วันก่อนหน้า 151.50
เปิด 151.00
สูงสุด 152.00
ต่ำสุด 151.00
ปริมาณ (หุ้น) 242,804
มูลค่า ('000 บาท) 36,740
ราคาเฉลี่ย* 151.32
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 196.50
ราคา Floor 106.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)