ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EASTW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.20  /  326,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 11.30  /  97,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 13:43:09
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.30
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 11.30
เปิด 11.40
สูงสุด 11.40
ต่ำสุด 11.30
ปริมาณ (หุ้น) 489,200
มูลค่า ('000 บาท) 5,531
ราคาเฉลี่ย* 11.31
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 14.60
ราคา Floor 7.95
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)