ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.00  /  1,453,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.02  /  198,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2557 13:40:18
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.02
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.50
วันก่อนหน้า 4.04
เปิด 4.06
สูงสุด 4.10
ต่ำสุด 4.00
ปริมาณ (หุ้น) 10,653,583
มูลค่า ('000 บาท) 43,062
ราคาเฉลี่ย* 4.04
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.25
ราคา Floor 2.84
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)