ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATC  /  1,287,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATC  /  5,097,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ย. 2557 16:33:05
สถานะตลาด : Pre-close
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.52
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -2.16
วันก่อนหน้า 4.62
เปิด 4.60
สูงสุด 4.62
ต่ำสุด 4.48
ปริมาณ (หุ้น) 53,564,300
มูลค่า ('000 บาท) 242,471
ราคาเฉลี่ย* 4.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.00
ราคา Floor 3.24
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)