ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATC  /  629,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATC  /  1,131,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 16:35:55
สถานะตลาด : Pre-close
เครื่องหมาย
ล่าสุด 42.75
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 42.75
เปิด 43.00
สูงสุด 43.50
ต่ำสุด 42.50
ปริมาณ (หุ้น) 8,378,835
มูลค่า ('000 บาท) 359,965
ราคาเฉลี่ย* 42.96
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 55.50
ราคา Floor 30.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)