ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 140.50  /  60,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 141.00  /  153,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2557 13:43:24
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 141.00
เปลี่ยนแปลง -1.00
%เปลี่ยนแปลง -0.70
วันก่อนหน้า 142.00
เปิด 141.50
สูงสุด 142.00
ต่ำสุด 140.00
ปริมาณ (หุ้น) 858,989
มูลค่า ('000 บาท) 121,216
ราคาเฉลี่ย* 141.12
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 184.50
ราคา Floor 99.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)