ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 32.25  /  854,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 32.50  /  42,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 16:42:08
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 32.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 32.25
เปิด 32.50
สูงสุด 32.75
ต่ำสุด 32.00
ปริมาณ (หุ้น) 4,912,120
มูลค่า ('000 บาท) 158,436
ราคาเฉลี่ย* 32.25
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 41.75
ราคา Floor 22.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)