ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 36.50  /  192,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 36.75  /  1,367,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 12:15:08
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 36.75
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 36.75
เปิด 37.00
สูงสุด 37.25
ต่ำสุด 36.25
ปริมาณ (หุ้น) 2,000,954
มูลค่า ('000 บาท) 73,360
ราคาเฉลี่ย* 36.66
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 47.75
ราคา Floor 25.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)