ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BCP : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 33.25  /  675,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 33.50  /  331,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ส.ค. 2557 15:49:15
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 33.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 33.50
เปิด 33.50
สูงสุด 33.75
ต่ำสุด 33.25
ปริมาณ (หุ้น) 3,374,126
มูลค่า ('000 บาท) 112,922
ราคาเฉลี่ย* 33.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 43.50
ราคา Floor 23.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)