ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 65.25  /  620,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 65.50  /  291,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2557 14:46:21
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 65.50
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.38
วันก่อนหน้า 65.75
เปิด 65.25
สูงสุด 65.75
ต่ำสุด 65.25
ปริมาณ (หุ้น) 3,300,709
มูลค่า ('000 บาท) 216,124
ราคาเฉลี่ย* 65.48
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 85.25
ราคา Floor 46.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)