ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  35,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 57.00  /  200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 14:00:07
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 57.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 57.25
เปิด 57.00
สูงสุด 57.50
ต่ำสุด 57.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,436,617
มูลค่า ('000 บาท) 139,462
ราคาเฉลี่ย* 57.24
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 74.25
ราคา Floor 40.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)