ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 20.70  /  358,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 20.80  /  353,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 20.70
เปลี่ยนแปลง -0.40
%เปลี่ยนแปลง -1.90
วันก่อนหน้า 21.10
เปิด 21.10
สูงสุด 21.10
ต่ำสุด 20.60
ปริมาณ (หุ้น) 13,926,578
มูลค่า ('000 บาท) 290,423
ราคาเฉลี่ย* 20.85
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 27.25
ราคา Floor 14.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)