ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 15.20  /  125,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 15.30  /  30,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -3.18
วันก่อนหน้า 15.70
เปิด 15.80
สูงสุด 15.80
ต่ำสุด 15.10
ปริมาณ (หุ้น) 23,158,671
มูลค่า ('000 บาท) 357,891
ราคาเฉลี่ย* 15.45
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.40
ราคา Floor 11.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)