ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.90  /  637,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 24.00  /  48,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 15 ก.ย. 2557 11:01:57
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 24.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 24.00
เปิด 24.10
สูงสุด 24.10
ต่ำสุด 23.90
ปริมาณ (หุ้น) 1,832,350
มูลค่า ('000 บาท) 43,982
ราคาเฉลี่ย* 24.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 31.00
ราคา Floor 16.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)