ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.10  /  312,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.20  /  279,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ธ.ค. 2557 15:28:27
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 17.10
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +1.79
วันก่อนหน้า 16.80
เปิด 17.10
สูงสุด 17.30
ต่ำสุด 17.00
ปริมาณ (หุ้น) 10,532,449
มูลค่า ('000 บาท) 180,611
ราคาเฉลี่ย* 17.15
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 21.80
ราคา Floor 11.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)