ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 21.80  /  423,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 21.90  /  634,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 11:43:35
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 21.90
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +0.92
วันก่อนหน้า 21.70
เปิด 21.80
สูงสุด 21.90
ต่ำสุด 21.70
ปริมาณ (หุ้น) 1,690,777
มูลค่า ('000 บาท) 36,835
ราคาเฉลี่ย* 21.79
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 28.00
ราคา Floor 15.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)