ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.10  /  190,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.20  /  250,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2558 12:53:58
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.10
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 13.10
เปิด 13.20
สูงสุด 13.20
ต่ำสุด 13.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,318,961
มูลค่า ('000 บาท) 17,283
ราคาเฉลี่ย* 13.10
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 17.00
ราคา Floor 9.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)