ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่  
     
 
เดือน     ปี     

ตราสารหนี้ วันออกตราสารหนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน
(บาท/หน่วย)
มูลค่าการออก
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
อายตราสารหนี้
(ปี)
อายุคงเหลือ
(ปี)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
/
การจ่ายเงินต้น
กระดานซื้อขาย วันขึ้นทะเบียน
BOT177A   21 ก.ค. 2557   21 ก.ค. 2560   1,000.00   35,000   35,000  3.00     2.9918   2.66% 21/01, 21/07  AP   24 ก.ค. 2557 
SRT217A   17 ก.ค. 2557   17 ก.ค. 2564   1,000.00   2,000   2,000  7.01     6.9836   3.79% 17/01, 17/07  AP   18 ก.ค. 2557 
BMTA267A   07 ก.ค. 2557   07 ก.ค. 2569   1,000.00   2,000   2,000  12.01     11.9589   4% 07/01, 07/07  AP   07 ก.ค. 2557 
BMTA227A   07 ก.ค. 2557   07 ก.ค. 2565   1,000.00   1,000   1,000  8.01     7.9562   3.835% 07/01, 07/07  AP   07 ก.ค. 2557