ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่  
     
 
เดือน     ปี     

ตราสารหนี้ วันออกตราสารหนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน
(บาท/หน่วย)
มูลค่าการออก
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
อายตราสารหนี้
(ปี)
อายุคงเหลือ
(ปี)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
/
การจ่ายเงินต้น
กระดานซื้อขาย วันขึ้นทะเบียน
BOT168A   25 ส.ค. 2557   25 ส.ค. 2559   1,000.00 
-
-
2.00     2.0082   2.42% 25/02, 25/08  AP   28 ส.ค. 2557 
SRT248A   07 ส.ค. 2557   07 ส.ค. 2567   1,000.00   2,000   2,000  10.01     9.9644   3.88% 07/02, 07/08  AP   15 ส.ค. 2557