ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่  
     
 
เดือน     ปี     

ตราสารหนี้ วันออกตราสารหนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน
(บาท/หน่วย)
มูลค่าการออก
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
อายตราสารหนี้
(ปี)
อายุคงเหลือ
(ปี)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
/
การจ่ายเงินต้น
กระดานซื้อขาย วันขึ้นทะเบียน
GGLB183A   16 มี.ค. 2558   16 มี.ค. 2561   1,000.00   12,000   12,000  3.00     2.9589   2.45% 16/03, 16/09  AP   23 มี.ค. 2558 
GGLB193A   16 มี.ค. 2558   16 มี.ค. 2562   1,000.00   8,000   8,000  4.00     3.9589   2.6% 16/03, 16/09  AP   23 มี.ค. 2558