ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่  
     
 
เดือน     ปี     

ตราสารหนี้ วันออกตราสารหนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน
(บาท/หน่วย)
มูลค่าการออก
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
อายตราสารหนี้
(ปี)
อายุคงเหลือ
(ปี)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
/
การจ่ายเงินต้น
กระดานซื้อขาย วันขึ้นทะเบียน
BMTA19DB   15 ธ.ค. 2557   15 ธ.ค. 2562   1,000.00   1,000   1,000  5.00     4.9890   2.598% 15/06, 15/12  AP   19 ธ.ค. 2557 
GGLB21NA   26 พ.ย. 2557   26 พ.ย. 2564   1,000.00   8,000   8,000  7.01     6.9397   3.01% 26/05, 26/11  AP   09 ธ.ค. 2557