ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่  
     
 
เดือน     ปี     

ตราสารหนี้ วันออกตราสารหนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน
(บาท/หน่วย)
มูลค่าการออก
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
อายตราสารหนี้
(ปี)
อายุคงเหลือ
(ปี)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
/
การจ่ายเงินต้น
กระดานซื้อขาย วันขึ้นทะเบียน
MEA299A   04 ก.ย. 2557   04 ก.ย. 2572   1,000.00 
-
-
15.01     15.0137   3.98% 04/03, 04/09  AP   04 ก.ย. 2557 
SRT298A   29 ส.ค. 2557   29 ส.ค. 2572   1,000.00   4,700   4,700  15.01     14.9973   4% 28/02, 29/08  AP   03 ก.ย. 2557