ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่  
     
 
เดือน     ปี     

ตราสารหนี้ วันออกตราสารหนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน
(บาท/หน่วย)
มูลค่าการออก
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
อายตราสารหนี้
(ปี)
อายุคงเหลือ
(ปี)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
/
การจ่ายเงินต้น
กระดานซื้อขาย วันขึ้นทะเบียน
BMTA224B   24 เม.ย. 2557   24 เม.ย. 2565   1,000.00 
-
-
8.01     8.0164   3.8% 24/04, 24/10  AP   24 เม.ย. 2557 
SRT174B   21 เม.ย. 2557   21 เม.ย. 2560   1,000.00 
-
-
3.00     3.0055   2.805% 21/04, 21/10  AP   21 เม.ย. 2557 
BMTA244A   10 เม.ย. 2557   10 เม.ย. 2567   1,000.00   1,000   1,000  10.01     9.9808   4% 10/04, 10/10  AP   21 เม.ย. 2557 
BMTA194A   10 เม.ย. 2557   10 เม.ย. 2562   1,000.00   1,000   1,000  5.00     4.9753   3.53% 10/04, 10/10  AP   21 เม.ย. 2557 
SCC184A   01 เม.ย. 2557   01 เม.ย. 2561   1,000.00   15,000   15,000  4.00     3.9507   4% 01/01, 01/04, 01/07, 01/10  AP   16 เม.ย. 2557 
SRT244A   08 เม.ย. 2557   08 เม.ย. 2567   1,000.00   1,000   1,000  10.01     9.9753   4.02% 08/04, 08/10  AP   08 เม.ย. 2557 
EXAT174A   03 เม.ย. 2557   03 เม.ย. 2560   1,000.00   1,000   1,000  3.00     2.9562   2.84% 03/04, 03/10  AP   08 เม.ย. 2557