ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่  
     
 
เดือน     ปี     

ตราสารหนี้ วันออกตราสารหนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน
(บาท/หน่วย)
มูลค่าการออก
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
อายตราสารหนี้
(ปี)
อายุคงเหลือ
(ปี)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
/
การจ่ายเงินต้น
กระดานซื้อขาย วันขึ้นทะเบียน
PWA24OA   16 ต.ค. 2557   16 ต.ค. 2567   1,000.00   400   400  10.01     9.9781   3.494% 16/04, 16/10  AP   17 ต.ค. 2557 
SRT254A   13 ต.ค. 2557   13 เม.ย. 2568   1,000.00   1,000   1,000  10.51     10.4685   3.64% 13/04, 13/10  AP   13 ต.ค. 2557 
SCC18OA   01 ต.ค. 2557   01 ต.ค. 2561   1,000.00   10,000   10,000  4.00     3.9315   3.9% 01/01, 01/04, 01/07, 01/10  AP   10 ต.ค. 2557 
SRT204B   07 ต.ค. 2557   07 เม.ย. 2563   1,000.00   1,000   1,000  5.50     5.4493   3.191% 07/04, 07/10  AP   09 ต.ค. 2557