สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 24 พ.ย. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 51,994 81,227
-29,233
17,046 9,810
+7,236
109,838 87,841
+21,997
178,878
- Index 13,719 13,102
+617
14,751 6,548
+8,203
29,059 37,879
-8,820
57,529
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 34,554 64,595
-30,041
1,451 3,186
-1,735
77,310 45,534
+31,776
113,315
- Precious Metal 3,721 3,340
+381
811 48
+763
2,979 4,123
-1,144
7,511
- Currency - 190
-190
1 1 - 369 179
+190
370
- Energy - - - 32 27
+5
121 126
-5
153
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 246 23
+223
5 1
+4
426 653
-227
677
- Index Call 174 3
+171
- 1
-1
178 348
-170
352
- Index Put 72 20
+52
5 -
+5
248 305
-57
325
รวม   179,555
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ