รายชื่อบริษัท/หลักทรัพย์ th - Companies/Securities Info.- Company List
 
รายละเอียด
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *
รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน ปี 2518 - ปัจจุบัน *
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (15 พ.ย. 2561)
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50, SET100, sSET และ SETHD

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กําหนดหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ พ.ศ. 2553

 

* ปรับปรุงข้อมูลทุกวันทำการแรกของแต่ละสัปดาห์