ติดต่อเรา th - Contact Us - Contact Us

หากท่านพบปัญหา มีข้อสงสัย หรือต้องการแนะนำ ติชม เว็บไซด์ โปรดกรอกรายละเอียดและส่งมาที่ เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์จะติดต่อตอบกลับไปโดยเร็วที่สุด

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำติชมต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีความสมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการของทุกท่านอย่างครอบคลุมที่สุด

 

CHANGE FOR BETTER SERVICES

เพื่อความสะดวกในการรับบริการหรือติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งบริการและการติดต่อ ดังนี้ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02 009 9000

SET Contact Center
:
www.set.or.th/contactcenter
02 009 9999

บริการผู้ลงทุน

 

 • บริการสอบถามกิจกรรม อบรม สัมมนา ความเคลื่อนไหวตลาดทุน ข่าวบริษัทจดทะเบียน และอื่น ๆ 
  ติดต่อ :
  SET Contact Center:
  www.set.or.th/contactcenter
  02 009 9999
   
 • บริการสอบถามข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ บริการ e-Dividend , แก้ไขชื่อ-ที่อยู่ผู้ถือหลักทรัพย์ แก้ไขเช็คปันผล ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริการโอนหุ้น ขอรับใบหุ้น ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
  ติดต่อ :
  SET Contact Center:
  www.set.or.th/contactcenter
  02 009 9999
   
 • สมัครใช้บริการข้อมูลหลักทรัพย์ และบริการ Online 
  ติดต่อ : ฝ่ายธุรกิจข้อมูล 
  โทรศัพท์ 02 009 9620-21

   

บริการบริษัทจดทะเบียน

 

 • สอบถามข้อมูลการเข้าจดทะเบียน


  SET
  ติดต่อฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์

  • โทร : 02 009 9696


  mai
  ติดต่อฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน (mai)

  • โทร : 02 009 9797

  •  
 • งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์
  ติดต่อ : ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
  โทรศัพท์ 02 009 9389

   
 • บริการให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน 
  โทรศัพท์ 02 009 9872-76

   
 • บริการให้คำปรึกษาแนวทางในการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน 
  โทรศัพท์ 02 009 9877-79

   
 • บริการให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
  โทรศัพท์ 02 009 9882-87

   
 • สอบถามข้อมูลอื่นๆ 
  ติดต่อ :
  SET Contact Center:
  www.set.or.th/contactcenter
  02 009 9999
   

บริการบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก และ Custodians

 

 • งานรับฝากหลักทรัพย์ งานชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลังการซื้อขาย
  โทรศัพท์ 02 009 9527, 9529

   
 • งานดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด แนวทาง และวิธีปฏิบัติงานของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
  ติดต่อ : ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก 
  โทรศัพท์ 02 009 9313-18

   
 • งานทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารอนุพันธ์ 
  ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย 
  โทรศัพท์ 02 009 9323

   
 • งานดูแลสมาชิกภาพและการรับสมาชิกใหม่ ด้านตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์
  ติดต่อ : ฝ่ายบริการสมาชิก 
  โทรศัพท์ 02 009 9592-94

   
 • งานสอบใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ต่อใบอนุญาต ตารางวันอบรม สอบ
  ติดต่อ :
  SET Contact Center:
  www.set.or.th/contactcenter
  02 009 9999
   
 • บริการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบงานการซื้อขาย และอื่นๆ 
  ติดต่อ :
  SET Contact Center:
  www.set.or.th/contactcenter
  02 009 9999
   

บริการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 

 • บริการสมาชิกโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม กิจกรรมการลงทุนผ่านกองทุนรวม
  และประชาสัมพันธ์กองทุนรวม 
  ติดต่อ : โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม 
  โทรศัพท์ 02 009 9584-85

   

บริการอื่นๆ

 

 • สอบถามข้อมูลทั่วไป และข้อมูลอื่นๆ 
  ติดต่อ :
  SET Contact Center:
  www.set.or.th/contactcenter
  02 009 9999
   
 • ประสานงานการดำเนินงานของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ชั้น 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
  โทรศัพท์ 02 229 2901

   
 • งานการเงิน-ด้านจ่ายเช็ค 
  ติดต่อ : ฝ่ายการเงินและบัญชี
  คุณพรพรรณ หนูมา โทรศัพท์ 02 009 9697
  คุณสุจินต์ ปิยจันทร์ โทรศัพท์ 02 009 9694 


  สถานที่จ่ายเช็ค : พรอมท์เช็ค เซ็นเตอร์ อาคารเอสวีซิตี้ ถ.พระราม 3 (จตุจักรพระราม3)
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. โทรศัพท์ 02 621 4141
   
 • งานการเงิน-ด้านรับเงิน 
  ติดต่อ : ฝ่ายการเงินและบัญชี
  คุณกันต์ลลิตา รักวรนิตย์ โทรศัพท์ 02 009 9693


  บุคคลภายนอกสามารถติดต่อรับใบเสร็จได้ที่
  ห้อง Document Service Center ชั้น 1 อาคารซี
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10400
  เวลา 9:00 – 12:00 น.
   

ติดต่อเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ:

คณะใดสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ กรุณาแจ้งความจำนงมายังตลาดหลักทรัพย์