รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ใน GMS th - GMS Exchanges - Overview
 

 ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX)
 ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) 
 ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE)
 ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX)
 ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (YSX)

 

 

ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) http://www.lsx.com.la
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ลาว
 • ตลาดหลักทรัพย์ลาวจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่าง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว 51% และ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี 49%
 • ตลาดหลักทรัพย์ลาวนับเป็นตลาดทุนแห่งแรกที่เกิดขึ้นใน สปป. ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวสำหรับบริษัทที่มีความต้องการในการพัฒนาและขยายกิจการด้านการผลิตและบริการ
หน่วยงานกำกับดูแล Lao Securities Commission Office (LSCO)
สินค้าและบริการ หุ้น, ตราสารหนี้ภาครัฐ
ดัชนี LSX Composite Index

จำนวนบริษัทจดทะเบียน

11 บริษัท (ข้อมูล ณ เมษายน 2563)

 1. EDL-Generation Public Company (EDL-Gen)
 2. Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public (BCEL)
 3. LAO World Public Company (LWPC)
 4. Petroleum Trading Lao Public Company (PTL)
 5. Souvanny Home Center Public Company (SVN)
 6. Phousy Construction and Development Public Company (PCD)
 7. Lao Cement Public Company (LCC)
 8. Mahathuen Leasing Public Company (MHTL)
 9. Lao Agrotech Public Company (LAT)
 10. Vientiane Center Lao Public Company (VCL)
 11. Lao ASEAN Leasing Public Company (LALCO)

้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาซื้อขาย

08:30 น.  ถึง 15:00 น. (ไม่หยุดพักการซื้อขายช่วงกลางวัน)

บริษัทสมาชิก

3 บริษัท

 1. BCEL-KT Securities Company Limited
 2. Lanexang Securities Public Company
 3. Lao-China Securities Company Limited
การชำระราคา T+2
Depository Lao PDR Securities Depository Center (LSDC)
Information for foreign investors

ภาษีอากรของนักลงทุนต่างชาติ

นักลงทุนบุคคล

กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – ไม่มีภาระภาษีจากกำไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์

เงินได้จากเงินปันผล 10 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นิติบุคคล

กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – ไม่มีภาระภาษีจากกำไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์

เงินได้จากเงินปันผล 10 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 

 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โทรศัพท์ : +66 2 695 5959-60 | โทรสาร : +66 2 695 5969
Email : Z-Inter@ktzmico.com
 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์: +66 2 625 2477-82
โทรสาร: +66 2 625-2483
Email : gt@fnsyrus.com 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โทรศัพท์ : +66 2 081 2631-2, +66 2 638 5631-2
Email : overseasinvestment.cns@th.nomura.com

 

Top

 

 

ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) http://www.csx.com.kh
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 55 และ 45 ตามลำดับ เริ่มเปิดดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 
หน่วยงานกำกับดูแล

Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC)

สินค้าและบริการ
 • หุ้น (Main Board และ Growth Board)
 • ตราสารหนี้เอกชน
 • Collective Investment Fund (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ดัชนี CSX  Index
จำนวนบริษัทจดทะเบียน

Main Board: 7 บริษัท (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

 • Phnom  Penh Water Supply Authority: PPWSA
 • Grand Twins International (Cambodia) Plc: GTI
 • Phnom Penh Autonomous Port: PPAP
 • Phnom Penh SEZ Plc: PPSP
 • Sihanoukville Autonomous Port: PAS
 • Acleda Bank Plc: ABC
 • Pestech (Cambodia) Plc: PEPC

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาซื้อขาย

08:00 น.  ถึง 15:00 น. (ไม่หยุดพักการซื้อขายช่วงกลางวัน) เริ่ม 19 สิงหาคม 2562

การส่งคำสั่งซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา
 • ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเตอร์เนต (Mobile Trading System: MTS) ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทสมาชิก

10 บริษัท (ข้อมูล ณ เมษายน 2563)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การชำระราคา T+2

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

CSX Securities Depository Center
ข้อมูลสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ภาษีอากรของนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์: ไม่มีภาระภาษีจากกำไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์
เงินได้จากเงินปันผล: 14% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ได้รับส่วนลดทางภาษีเหลือ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562

ดอกเบี้ยพันธบัตร: 14% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ได้รับส่วนลดทางภาษีเหลือ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562


นิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์: รวมคำนวณเป็นเงินได้พึงเสียภาษี โดยคิดในอัตรา 20% ของกำไรที่ได้รับ ทั้งนี้ มิได้แยกเป็นประเภทภาษีจากกำไรในการขายหลักทรัพย์
เงินได้จากเงินปันผล: 14% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ได้รับส่วนลดทางภาษีเหลือ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562

ดอกเบี้ยพันธบัตร: 14% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ได้รับส่วนลดทางภาษีเหลือ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562


สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์: +66 2 625 2477-82
โทรสาร: +66 2 625-2483
Email : gt@fnsyrus.com 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศและซื้อขายตราสารหนี้
โทรศัพท์ : +66 2 217 8780, +66 2 217 8697
Email : globaltrading@thanachart.co.th

Top

 

 

ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) http://www.hsx.vn

รู้จักกับ
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์

ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 นับเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เดิมใช้ชื่อว่า Ho Chi Minh City Securities Trading Center (HOSTC) และเปลี่ยนชื่อเป็น Hochiminh Stock Exchange (HOSE) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เปลี่ยนมาใช้ระบบซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 และเริ่มให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน internet ตั้งแต่ปี 2552

หน่วยงานกำกับดูแล

Ministry of Finance (MOF)
The State Securities Commission (SSC)

สินค้าและบริการ

หุ้น | ตราสารหนี้เอกชน | พันธบัตรรัฐบาล| Fund Certificated | ETFs | Covered Warrants

ดัชนี VN  Index
จำนวนบริษัทจดทะเบียน

378 บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาซื้อขาย

ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ตลาดตราสารทุน: ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 11.30 น. และ 13.00 ถึง 15.00 น.
ตลาดตราสารหนี้: ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 11.00 น. และ 13.00 ถึง 15.00 น.

บริษัทสมาชิก

74 บริษัท (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562)

ข้อมูลเพิ่มเติม
การชำระราคา

T+2 สำหรับตราสารทุนและกองทุน
 T+1 สำหรับตราสารหนี้

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

Vietnam Securities Depository (VSD)
ข้อมูลสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ภาษีอากรของนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย
เงินได้จากเงินปันผล – 5% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย
เงินได้จากเงินปันผล ไม่มีภาระภาษีจากเงินได้จากเงินปันผล

 

ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) http://hnx.vn

รู้จักกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย

ตลาดหลักทรัพย์ฮานอยเริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 เดิมใช้ชื่อว่า Hanoi Securities Trading Center (HOSTC) และเปลี่ยนชื่อเป็น Hanoi Stock Exchange (HNX) ในเดือนมกราคมปี 2552.

หน่วยงานกำกับดูแล

Ministry of Finance (MOF)
The State Securities Commission (SSC)

สินค้าและบริการ

Listed Stock; UPCoM* Stock; Government Bond, Municipal Bond, Government underwritten Bond, Corporate Bond; T-Bill, ETF (SSIAM-HNX30 ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2557), VN30 Futures Contracts, G-Bond Futures Contracts

(*UPCoM = Unlisted Public Company Market)

ดัชนี HNX FF Index (namely HNX Index); HNX 30 Index; HNX30 TRI Index; HNX (Large, Mid/Small) Index; HNX Finance Index; HNX Constructionn Index; HNX Manufacturing Index
UPCoM Index, UPCoMFF index
จำนวนบริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนใน listed stock market: 
365 บริษัท
 (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562)

ข้อมูลเพิ่มเติม


จำนวนบริษัทจดทะเบียนใน UPCoM Market:
875 บริษัท (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2560)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ระยะเวลาซื้อขาย

ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
Listed Stock Market & UPCoM Market: ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 11.30 น. และ 13.00 ถึง 15.00 น.
ตลาดตราสารหนี้: ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 11.00 น. และ 13.00 ถึง 14.15 น.

บริษัทสมาชิก

74 สมาชิกสำหรับ Listed Stock Market
74 สมาชิกสำหรับ UPCoM Market 

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การชำระราคา

T+ 2 สำหรับตราสารทุนและกองทุน (รวมบริษัทใน UPCoM Market)
T+1 สำหรับตราสารหนี้

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ Vietnam Securities Depository (VSD)
ข้อมูลสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ภาษีอากรของนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย
เงินได้จากเงินปันผล – 5% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย
เงินได้จากเงินปันผล ไม่มีภาระภาษีจากเงินได้จากเงินปันผล


สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และตลาดหลักทรัพย์ฮานอยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 


 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
โทรศัพท์ : +66 2 695 5959-60
โทรสาร : +66 2 695 5969
Email: Z-Inter@ktzmico.com

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ 
โทรศัพท์:  +66 2 625 2477-82
โทรสาร: +66 2 625-2483 
Email: gt@fnsyrus.com 
 

  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศและซื้อขายตราสารหนี้ 
โทรศัพท์ : +66 2 217 8780-1, +66 2 217 8698
Email: globaltrading@thanachart.co.th
 
  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โทรศัพท์: +662 9491225-6, +662 949 1231
Email:offshore@scb.co.th
 
 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ฝ่าย Private Wealth Management
โทรศัพท์: +662-658-6300 #1801 
โทรสาร: +662-658-6881
Email: Ronaworn.S@maybank-ke.co.th

 

 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่าย Offshore Trading & TFEX Product
โทรศัพท์ : 02-618-1999
โทรสาร : 02-618-1995
Email : globalinvest@bualuang.co.th

 

Top

 

 

ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (YSX)  https://ysx-mm.com/en/

รู้จักกับ
ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง

 • ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่าง Myanmar Economic Bank (51.00%), Daiwa Institute of Research (30.25%) และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (18.75%)
   
 • ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งเริ่มทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 พร้อมการเข้าจดทะเบียนของ First Myanmar Investment (FMI) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกใน YSX
หน่วยงานกำกับดูแล

Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM)

สินค้าและบริการ

หุ้น

ดัชนี Myanmar Stock Price Index (MYANPIX)
จำนวนบริษัทจดทะเบียน

6 บริษัท (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563)

 1. First Myanmar Investment Co., Ltd.
 2. Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.
 3. Myanmar Citizens Bank Ltd.
 4. First Private Bank Ltd.
 5. TMH Telecom Public Co.,Ltd
 6. Ever Flow River Group Public Co.,Ltd. (EFR)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาซื้อขาย

เวลา 09:30 ถึง 13:00 น. โดย YSX ทำการซื้อขายด้วยวิธีประมูลราคา (Call Auction) 7 ครั้งต่อวัน(ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563)

บริษัทสมาชิก

6 บริษัท  (ข้อมูล ณ เมษายน 2563)

 1. Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd.
 2. KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
 3. CB Securities Ltd.
 4. AYA Trust Securities Co., Ltd.
 5. KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
 6. Amara Investment Securities Co.,Ltd

รายละเอียดเพิ่มเติม

การชำระราคา

T+3

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง
ข้อมูลสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม


สนใจข้อมูลการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 


 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
โทรศัพท์ : +66 2 695 5959-60
โทรสาร : +66 2 695 5969
Email: Z-Inter@ktzmico.com

 

 

 

Disclaimer: 

The information concerning GMS Exchanges set out in this website are provided for preliminary information purpose only, and may not necessarily be reviewed by The Stock Exchange of Thailand. The Stock Exchange of Thailand can neither be held responsible for the use which may be made of the information contained therein, nor can it bear any responsibility with regard to the use of such information. Investors should consider the correctness of information published via official website of each of GMS Exchange.