องค์กรที่เกี่ยวข้อง th - Links - Capital Market Directory

 กองทุน
 ชมรม
 บรรษัท
 สถาบัน

 สมาคม
 สภา
 ภาครัฐและองค์กรกำกับดูแล 
 องค์กรต่างประเทศ

 กองทุน 

ชื่อและที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF) 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110  
SET Contact Center:
www.set.or.th/contactcenter
02 009 9999
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/sipf
02 229 2506-9
-
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
ชั้น 4 เลขที่ 990 ถ. พระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
http://www.gpf.or.th
02 636 0991 02 636 0603-4
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทย 
ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 14 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ บี 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.thaipvd.com
02 695 9999 02 263 6499

 

 ชมรม

ชื่อและที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชั้น 11 ห้อง 1106 
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110  
เว็บไซต์ www.thailca.com/tcsc
02 229 2524 / 
02 229 2165
02 654 5591

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชั้น 11 ห้อง 1106 
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 
เว็บไซต์ www.thailca.com/tirc

02 229 2163 / 
02 229 2526
02 654 5591

 

 บรรษัท

ชื่อและที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 9 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 
E-mail: cgcenter@set.or.th 
เว็บไซต์ http://www.cgthailand.org

02 229 2603-7 02 359 1008-11

 

 สถาบัน

ชื่อและที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
(Thailand Securities Institute : TSI)

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Website: http://www.set.or.th/education
02 009 9999 02 009 9993
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy)
2/7 หมู่ที่ 4(โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10210
Emai: cma@set.or.th 
Website: http://www.cma.in.th
02 596 9000 02 832 4900
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง วังทองหลาง กทม.10310 
http://www.info.tdri.or.th 
02 718 5460 02 718 5461-2
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น2 โซน D ห้อง 201/2 60 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม.10110
http://www.kiasia.org
02 229 3131-2, 
02 229 3128, 
02 229 3136
02 229 3130

 

 สมาคม

ชื่อและที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 
E-mail: info@iaa.or.th
เว็บไซต์ http://www.saa-thai.org

02 229 2355-6 02 654 5034
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
195/4 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 3 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 
E-mail: aimc@ksc.th.com 
เว็บไซต์ http://www.aimc.or.th
02 264 0900-3 02 264 0904
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 
E-mail: lca@lca.or.th 
เว็บไซต์ http://www.lca.or.th
02 229 2162 02 654 5591

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
195/6 อาคารชุดเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม 10110 
E-mail: asco@asco.or.th 
เว็บไซต์ http://www.asco.or.th

02 264 0909 02 661 8505-6

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 
เว็บไซต์ http://www.thaiinvestors.com

02 359 1196 02 654 5372
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ชั้น 21 อาคารวานิสสา 29 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
http://www.thaibma.or.th และ http://www.thaibond.com
02 252 3336 02 252 2763
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
ชั้น 11 อาคารวานิช 2 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
http://www.venturecapital.or.th
02 655 2052 02 655 2055
สมาคมธนาคารไทย
195/5-7 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 4 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110 
http://www.tba.or.th
02 264 0883-7 02 264 0888
สมาคมบริษัทเงินทุน
อาคารวานิสสา ชั้น 16 ซอยชิดลม ถ.เพลิตจิต ปทุมวัน กทม 10330
02 655 0240-3 02 655 0246-7
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25
ถ.สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
http://www.theiiat.or.th
02 712 9124-7 02 712 9128 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ชั้น 10 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 เลขที่ 195/11
ถนนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
http://www.thai-iod.com
02 264 0870 02 264 0871-2

 

 

 สภา

ชื่อและที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
email: fetco@set.or.th 
เว็บไซต์ http://www.fetco.or.th/

02 229 2900-5 02 654 5374
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เว็บไซต์ http://www.fap.or.th
02 685 2500 02 685 2501
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4, 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม. 10110 
เว็บไซต์  http://www.fti.or.th
02 345 1000 02 345 1296-99 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
150 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์  http://www.thaiechamber.com
02 622 1860-76 02 225 3372

 

 ภาครัฐและองค์กรกำกับดูแล

ชื่อและที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://www.mof.go.th
02 273 9021 02 273 9408
กระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
http://www.moc.go.th
02 507 8000 02 507 7717
ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กทม. 10200
http://www.bot.or.th
02 283 5353 02 281 5648
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
93/1 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ B ชั้น 14-16 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
http://www.sec.or.th
02 263 6499 -
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
(ก.ส.ล.)

ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส 
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
http://www.aftc.or.th
02 685 3250  02 685 3259 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
http://www.fpo.go.th
02 273 9020 02 273 9168
ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน สำนักงาน ป.ป.ช.
361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
https://www.nacc.go.th/abas
02 528 4930 02 528 4930

 

  องค์กรต่างประเทศ

ชื่อองค์กรและเว็บไซต์

Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF) 
http://www.aosef.org 

Global Securities Information, Inc
 
http://www.gsionline.com 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
http://www.iosco.org 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
http://www.oecd.org 

World Federation of Exchanges (WFE) 

http://www.world-exchanges.org