การควบรวมกิจการ th - Product - Merger and Acquisition


 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A) อันเป็นธุรกรรมสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหนึ่งในมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

 

 

 

 

 

เป้าหมายธุรกิจ สู่รูปแบบ และวิธีการควบรวมกิจการ


 

 วิธีการควบรวมกิจการ

 

วิธีการควบรวมกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้

 
 
 

 

คือ การซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของกิจการอีกแห่งหนึ่งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยกิจการที่เข้าไปซื้อหุ้นอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือไม่ก็ได้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามวิธี ดังนี้
 

  1. การซื้อหุ้น โดยชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด (Cash) หรือ หุ้นออกใหม่ (Share Swap)
  2. การซื้อหุ้นผ่านการจัดตั้ง Holding Company

 

 

 

คือ การซื้อหรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน หน่วยธุรกิจ เฉพาะในส่วนที่สำคัญหรือทั้งหมดของอีกกิจการหนึ่ง โดยสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดของผู้ขายไม่ตกทอดไปยังผู้ซื้อ ส่วนผู้ขายจะยังคงอยู่ และดำเนินธุรกิจต่อไป หรือเลิกกิจการก็ได้
 

 

 


คือ การที่บริษัทตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ควบเข้ากันเกิดเป็นบริษัทใหม่ เป็นผลให้ทั้งสองบริษัทเดิมสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และบริษัทใหม่ได้ไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดที่มีอยู่ของสองบริษัทเดิม

 


 

การควบรวมกิจการแต่ละวิธีมีข้อดี/ข้อเสีย แตกต่างกัน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “M&A : Mergers and Acquisitions ทางเลือกสู่ความสำเร็จธุรกิจไทย