การควบรวมกิจการ th - Product - Merger and Acquisition


 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A) อันเป็นธุรกรรมสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหนึ่งในมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

 

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ

 

 

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง
 
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 3. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 4. ประมวลรัษฎากร
 5. ข้อบังคับ / ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
 
 1. กฎหมายอื่นที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญติโรงงาน พ.ศ. 2535 และในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ


มาตรการทางภาษี

 • มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลให้แก่บริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทอื่น มีผลวันที่ 2 ก.พ. 55 คลิกที่นี่
 • มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน อันเนื่องจากการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน มีผลวันที่ 28 เม.ย. 54 คลิกที่นี่
 • มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันโดยวิธีโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทใหม่ กรณียกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นิติบุคคล มีผลวันที่ 20 ก.ย. 55 คลิกที่นี่
 • มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันโดยวิธีโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทใหม่ กรณียกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา มีผลวันที่ 15 ก.ย. 55 คลิกที่นี่