แหล่งศึกษาข้อมูลประกอบการลงทุน th - Product - Merger and Acquisition

 


 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A) อันเป็นธุรกรรมสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหนึ่งในมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

 

 

 

 

 

กิจกรรมและเอกสารที่น่าสนใจ

 

 

เอกสาร M&A


“M&A : Mergers and Acquisitions ทางเลือกสู่ความสำเร็จธุรกิจไทย”, กันยายน 2555  

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ พร้อมกรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียน   

 

งานสัมมนา

 

งานสัมมนา “เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ M&A : บทบาทของกรรมการ”
วันพฤหัสบดี 3 ก.ย. 2558 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 9 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เอกสารประกอบการสัมมนา Session 1 
  เอกสารประกอบการสัมมนา Session 2 

 

เทปบันทึกประกอบการสัมมนา : 
  วีดีโอ 1 

 

 

งานเสวนา “M&A กลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน” วันที่ 8 มิถุนายน 2555

 

เทปสัมภาษณ์รายการ Hard Topic : “M&A : ทางเลือกสู่ความสำเร็จธุรกิจไทย”

 
หัวข้อ
วันที่ออกอากาศ
รูปแบบ

M&A กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่งของ SCG 
คุณเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน 
วีดีโอ 1 (ขนาดไฟล์ 103.3 MB) | วีดีโอ 2 (ขนาดไฟล์ 103.3 MB) | 
วีดีโอ 3 (ขนาดไฟล์ 73.4 MB) |

11 ก.ย. 55 

 

BGH ควบรวมใหญ่เพื่อใหญ่ 
คุณนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 
วีดีโอ 1 (ขนาดไฟล์ 103.4 MB) | วีดีโอ 2 (ขนาดไฟล์ 103.4 MB) | 
วีดีโอ 3 (ขนาดไฟล์ 85.7 MB) |

10 ก.ค. 55 

 

MFEC ควบรวมดักกำไรโตเท่าตัว
คุณอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี
วีดีโอ 1 (ขนาดไฟล์ 58.9 MB) | วีดีโอ 2 (ขนาดไฟล์ 56.7 MB) | 
วีดีโอ 3 (ขนาดไฟล์ 73.3 MB) | วีดีโอ 4 (ขนาดไฟล์ 49.0 MB)

12 มิ.ย. 55


 
TUF ปั้นแบรนด์รุกอาเซียน 
คุณธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
วีดีโอ 1 (ขนาดไฟล์ 103 MB) | วีดีโอ 2 (ขนาดไฟล์ 103 MB) | 
วีดีโอ 3 (ขนาดไฟล์ 69.2 MB)

18 พ.ค. 55


 

 

เทปสัมภาษณ์รายการอื่น

 
รายการ
วันที่ออกอากาศ
รูปแบบ

รายการ Get SET : “ควบรวมหนุน บจ. แข่งระดับโลก”
คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วีดีโอ (ขนาดไฟล์ 20.9 MB)

6 ส.ค. 55 

 

รายการ Money Talk Money Talk Weekly 
คุณรำภา คำหอมรื่น รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
วีดีโอ 1 (ขนาดไฟล์ 101.7 MB) | วีดีโอ 2 (ขนาดไฟล์ 95.6 MB) | 
วีดีโอ 3 (ขนาดไฟล์ 75.7 MB) |

24 มิ.ย. 55 

 

 

บทความที่น่าสนใจ

 
 “ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.set.or.th/mna ได้จัดทำและรวบรวมขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนเท่านั้น ในการจะนำข้อมูลไปอ้างอิงควรตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย”