Capital Market Research Innovation 2018 th - News - CM Research Innovation 2018

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

        สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยการผสานองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในหลายมิติ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ที่จะผสานในหลายสาขาวิชา โดยการเปิดรับแนวคิดและตอบโจทย์ตลาดทุนที่เป็นที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจตลาดทุน นำเสนอแนวคิด การตั้งคำถามรวมถึงการสร้างโจทย์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
  2. เพื่อสร้างนักคิด นักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู๋การพัฒนาตลาดทุนไทยได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเปิดรับแนวคิดในวงกว้าง และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุนไทย ให้มีการนำแนวคิดที่น่าสนใจ มาหาคำตอบ และนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย

 

เกี่ยวกับกิจกรรมและการแข่งขัน

สถาบันวิจัยฯ จะจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 เฟส ได้แก่

 

        เฟสที่1. CM Smart Ideas: ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำเสนอแนวคิดหรือคำถามที่สามารถนำมาทำการศึกษาเพื่อหาคำตอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถเสนอแนวคิดหรือคำถามผ่านการ Survey บนช่องทาง Online


        เฟสที่ 2. CM Research Innovation Contest: ให้ทีมวิจัยทำการศึกษาตามหัวข้อที่ได้รางวัลจากเฟสแรก โดยผู้ที่เข้าโครงการอาจนำเสนอนวัตกรรมในการทำวิจัยรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และเข้าใจง่ายเพื่อตอบโจทย์ตามแต่ละหัวข้องานวิจัย


        เฟสที่ 3. CM Media Challenge: การประกวดการนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ทางการเงินที่อาจเป็นคลิปวีดิโอ/ Animation/ สื่อความรู้เคลื่อนไหวอื่นๆ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานรูปแบบใหม่ที่ต่างจากการนำเสนอผลงานวิชาการทั่วไป

 


รายละเอียดการแข่งขัน

  1. เฟสที่ 1

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ

CM Smart Ideas

วัตถุประสงค์

เพื่อรับทราบถึงแนวคิด/คำถามที่มาจากผู้ร่วมตลาดทุนในวงกว้าง ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งโจทย์ที่เป็นที่สนใจของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาคำตอบการศึกษาแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มคนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือระดับการศึกษา ขอเพียงมีแนวคิดหรือคำถามที่น่าสนใจและสามารถจุดประกายให้เกิดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์และมีประโยชน์ต่อตลาดทุนในวงกว้าง

รูปแบบการแข่งขัน

สถาบันวิจัยฯ จะจัดทำ Survey ผ่านช่องทาง online (อันได้แก่ website และ social media ของตลท. และบริษัทในเครือ ตลท.) ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำเสนอแนวคิดหรือคำถามที่ประสงค์ให้สถาบันวิจัยฯ ได้จัดทำการศึกษาเพื่อหาคำตอบ (ในเฟสที่ 2)

 


การรับสมัคร

 

กำหนดการ

วันที่

กำหนดการ

1 ก.พ. 2561

เปิดรับแนวคิดหรือคำถามจากผู้เข้าแข่งขันในเฟสที่ 1

20 เม.ย. 2561

ปิดรับแนวคิดหรือคำถามจากผู้เข้าแข่งขันในเฟสที่ 1

2 พ.ค. 2561

ประกาศผลผู้ได้รางวัลเฟสที่หนึ่ง CM Smart Ideas


หมายเหตุ : สถาบันวิจัยฯ ขอเลื่อนวันประกาศรางวัล CM Smart Ideas จากวันที่ 2 พ.ค. 2561 เป็น วันที่ 15 พ.ค. 2561

 

 

 

ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ Capital Market Smart Idea 2018

        คณะกรรมการได้มีมติพิจารณาคัดเลือกแนวคิด/ คำถาม ที่น่าสนใจ เรียบร้อยแล้ว โดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนจะนำ แนวคิด/ คำถาม ดังกล่าวไปทำการศึกษาเพื่อหาคำตอบต่อไป << รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

 

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัล

รางวัล เฟสที่หนึ่ง CM Smart Ideas

ชนะเลิศ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด

4,000 บาท

 


 

เกณฑ์ในการตัดสิน

        คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันวิจัยได้คัดเลือกเอาไว้จะเป็นผู้คัดเลือกแนวคิดจากทางผู้เข้าแข่งขัน โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากเนื้อหา ความเหมาะสม ความน่าสนใจและความเป็นไปได้ (ทั้งทางด้านธุรกิจ/ IT/ กฎหมาย) ในกรณีที่   ผู้เข้าแข่งขันได้เสนอแนวคิดที่เหมือนกันสถาบันวิจัยฯ ขอตัดสินให้ผู้เข้าแข่งขันที่เสนอแนวคิดเข้ามาก่อนเป็นผู้ได้รับรางวัล และในกรณีที่คณะกรรมการได้ตัดสินให้มีการรวมแนวคิดของผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1 ท่านเข้าด้วยกันทางสถาบันวิจัยฯ ขอตัดสินให้ผู้เข้าแข่งขันที่เสนอแนวคิดดังกล่าวแบ่งรางวัลกันในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

 

คณะกรรมการตัดสิน

 

 

ติดต่อสอบถาม

E-mail: CMresearchinnovation@set.or.th หรือ

 

SET Contact Center:
www.set.or.th/contactcenter
02 009 9999