ความรับผิดชอบต่อสังคม th - News - CSR
 

กลับสู่หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ด้านความดี

 

      ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมมีคนดีที่มุ่งทำ ”ความดี” ในหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นรากฐาน และพลังขับเคลื่อนสำคัญของการสร้างสังคมคุณภาพ และยังเป็นต้นแบบของคนดีที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของการทำความดีให้แก่คนในสังคมไทยในทุกระดับ “โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของมูลนิธิ ที่ดำเนินการมานับตั้งแต่ ปี 2550 ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรพันธมิตรเพื่อสังคมและประกาศเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง โดยดำเนินการผ่านองค์กรเพื่อสังคม 7 แห่ง ใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการพัฒนาห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สาขาการพัฒนาการศึกษา โดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาสังคมชนบท โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาการส่งเสริมดนตรี โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุขสาขาการส่งเสริมกีฬา โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาสังคมเมือง โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย และสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม โดยมูลนิธิดวงประทีป
 

      ในปี 2557 โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ได้มอบรางวัลเกียรติยศ และยกย่องเผยแพร่ผลงานความดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างของการทำความดีในสังคมให้แก่องค์กรและบุคคล ทั้ง 7 แห่ง รวม 10 ราย ดังนี้

 

1) สาขาการพัฒนาห้องสมุด คัดเลือกโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ นางสาวอารมณ์ ชูโชติ และชมรมบรรณ .. เพาะกล้า ปัญญางามพัฒนาห้องสมุดสู่สังคม ซึ่งเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลดีเด่นที่ทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ ทั้งอุทิศเวลาและสละทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านอย่างยาวนาน นับเป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ที่พร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองให้เยาวชนและชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมการอ่านให้แพร่ขยายในวงกว้าง เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้และความทัดเทียมด้านการศึกษาในสังคมไทย 

2) สาขาการพัฒนาการศึกษา คัดเลือกโดย มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ได้แก่ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ นักวิชาการผู้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นบุคคลที่มีเจตนารมน์มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมบุคคลากรที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นด้านการพัฒนาการศึกษา จะสร้างโอกาส และพัฒนาคุณภาพให้เยาวชนและคนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้กับประเทศในอนาคต และยังเป็นต้นแบบของการทำความดีที่จะสร้างการรับรู้และแบบอย่างของทุกคนในสังคมไทย 

3) สาขาการพัฒนาสังคมชนบท คัดเลือกโดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้แก่ สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง และกลุ่มเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (Youth for Next Step) ซึ่งเป็น 2 องค์กรดีเด่นที่ทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทมาโดยตลอด 

4) สาขาการส่งเสริมดนตรี คัดเลือกโดย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้แก่ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินคนแรกที่นำขลุ่ยไทยไปประกาศให้โลกรู้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติในการผลักดันเครื่องดนตรีชิ้นเล็กที่สร้างแรงบันดาลใจและปลุกสำนึกความเป็นไทย

5) สาขาการส่งเสริมกีฬา คัดเลือกโดย สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์อดีตหัวหน้าทีมชาติไทย เจ้าของฉายา "สิงห์สนามศุภฯ" ผู้อุทิศตนส่งเสริมการเล่นฟุตบอลของเยาวชนในชุมชนมากว่า 15 ปี และนายนิแม นิเดร์ฮะโค้ชผู้สร้างปัตตานีด้วยกีฬายาวนานกว่า 20 ปี นับได้ว่าบุคคลทั้ง 2 เป็นผู้ที่ได้สร้างเกียรติประวัติแก่วิชาชีพและวงการฟุตบอลของไทยด้วยการอุทิศตนรับใช้สังคม และท้องถิ่นด้วยจิตมุ่งมั่นและไม่หวังสิ่งตอบแทนนับเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

6) สาขาการพัฒนาสังคมเมือง คัดเลือกโดย มูลนิธิวิมุตตยาลัย ได้แก่ โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย (ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งโดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเน้นการเรียนรู้และลงมือทำจริง เพื่อพึ่งพาตนเองและเกิดการช่วยเหลือในกลุ่ม ชุมชน และสังคม โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 

7) สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม คัดเลือกโดย มูลนิธิดวงประทีป ได้แก่นายปรีชา พรหมมณี ผู้ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมาอย่างยาวนานแม้จะอายุมาก แต่ทุกวันนี้ยังคงทำงานด้วยใจรัก ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ พลังใจในการทำงาน เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน

 

สาขาการพัฒนาสังคมเมือง

สาขาการส่งเสริมกีฬา
สาขาการส่งเสริมดนตรี 

สาขาการพัฒนาห้องสมุด
สาขาการพัฒนาการศึกษา
 
สาขาการพัฒนาสังคมชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

 ประวัติผู้รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี ระหว่างปี 2550-2556

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงาน และโครงการที่ทำเรื่องความดี เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และสร้างคนให้เป็นต้นแบบของการทำความดี อาทิ เป็นผู้ที่เสียสละช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคม เช่น โครงการเยาวชนคนดี ต้นแบบชุมชน ดำเนินการโดยมูลนิธิดวงประทีป เป็นต้น การดำเนินการสนับสนุนเชิดชูองค์กร และบุคคลที่ทำความดีอย่างมุ่งมั่น และต่อเนื่องนับจากจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านความดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ และพลังความดีที่แผ่ขยายอย่างเข้มแข็งไปในวงกว้างของสังคมไทย