ความรับผิดชอบต่อสังคม th - News - CSR

 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจหลัก ด้วยตระหนักว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นในปี 2549 โดยจัดสรรกำไรจากการขายเงินลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 100 ล้านบาท มาเป็นเงินประเดิมเพื่อจัดตั้งมูลนิธิฯ และจัดสรรเงินรายได้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของกำไรในแต่ละปี สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืน


การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางการสนับสนุนสำคัญใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

  1. ด้านความดี  
  2. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
  3. ด้านกีฬาและสังคม 

ด้านความดี 
สนับสนุน/เชิดชูองค์กร และบุคคลที่ทำความดีผ่านโครงการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต้นแบบความดี และคนดีที่เสียสละ และมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม อันจะช่วยปลุกจิตสำนึกของการทำความดีให้เกิดและขยายไปในทุกระดับของสังคมไทย

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนกิจกรรมและองค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านส่งเสริมให้คนไทยเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของคนในสังคม

ด้านกีฬาและสังคม 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับผ่านการ เล่นกีฬา อาทิ เทเบิลเทนนิส เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้าง นิสัยความมีน้ำใจ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมที่ประโยชน์ต่อสังคม อาทิ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนในชุมชน แก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ 

 

จากการดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ นั้นได้มุ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญและทุ่มเททรัพยากร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทย ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

 

 

ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โทร: 0 2009 9480 – 81
E-mail : SocialDevelopmentDepartment@set.or.th