ความรับผิดชอบต่อสังคม th - News - CSR
 

กลับสู่หน้าแรก ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

 

      ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจของคนในชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ด้วยเห็นว่าศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้คนในชาติมีความรัก ความสามัคคี และมีจิตใจที่อ่อนโยน
 

      การทำนุบำรุงศาสนา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทอดกฐินพระราชทาน และกฐินสามัคคี สำหรับในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคีรัตนบุรีเชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อสมทบทุนสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการวิจัยภาวนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต เกษตรกรรมธรรมชาติ และการฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ.จันทบุรี เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม และโรงทานสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป

 

กฐินสามัคคีรัตนบุรีเชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย กิจกรรมวันมาฆบูชา

 

 

      นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน ทั้งพุทธศาสนา และศาสนาอื่น อันเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในสังคม เช่น การจัดงานวันมาฆบูชา การจัดกิจกรรมงานวัดลอยฟ้าญาณสังวร 101 จิตตนคร และสมทบปัจจัยสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา วัดเทพประทาน เป็นต้น
 

      การส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีทุกสาขาแก่เยาวชน ทั้งในท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการผ่านโครงการ SET เยาวชนดนตรี และ SET Musical Moment เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีเวทีแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และยังช่วยให้เยาวชนได้ฝึกการใช้สมาธิ การคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นับเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่า โดยในปี 2557 มีเยาวชนที่มากความสามารถทางด้านดนตรีสนใจส่งผลงานร่วมแข่งขัน SET เยาวชนดนตรี มากกว่า 270 ผลงาน โดยจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 18 มกราคม 2558 เพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวม 1,500,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.music.mahidol.ac.th/set
 

      นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียงไปแข่งขันในระดับโลก และการสนับสนุนโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาความรู้ ด้านการบรรเลงเครื่องสายไทย (จระเข้) รวมทั้ง การสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอาคารมหิดลสิทธาคาร เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หอแสดงดนตรี และจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

 


      การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาของสถาบันวิมุตตยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลกดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาตินำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน โครงการรวมพลคนอินทรีย์ และคอร์สภาวนาปฏิบัติธรรมข้ามปี สวัสดีความสุข เป็นต้น
 


 

      การถวายปัจจัยสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะว้น จ.เชียงราย เพื่อเป็นอาคารสำหรับการจัดวิปัสสนากรรมฐานแก่ชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้จำนวน 1,000 คน นับเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา จริยธรรม และคุณธรรม อันจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้คน ก่อให้เกิดสติปัญญาและดำรงชีวิตอย่างสันติสุข