นโยบายความเป็นส่วนตัว th - privacy policy

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตระหนักว่าข้อมูลความลับของผู้ใช้เว็บไซต์เป็นข้อมูลที่สำคัญมากต่อผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.set.or.th โดยมิต้องแจ้งชื่อของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจขอข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ และข้อมูลใดๆ ที่สามารถแสดงถึงตัวบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ได้

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจขอข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์ส่งข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางช่องทางการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การสำรวจความเห็นทางออนไลน์ การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา การดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง หรือเมื่อผู้ใช้เว็บไซต์ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯทางออนไลน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ใช้เว็บไซต์สามารถสอบถามหรือร้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือแสดงความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้  

 

ข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับนั้น คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับทราบและได้อนุญาตแล้ว ข้อมูลที่ผู้ใช้เว็บไซต์ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสิทธินำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตและเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th และจะไม่จำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายหรือโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต หรือเพื่อการอื่นใดตามที่กำหนดไว้เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ วิจัยหรือใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติ เช่น การรวบรวมประเภทของผู้ใช้เว็บไซต์และระยะเวลาที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

 

หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โปรดติดต่อ
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400