ถาม-ตอบ DR th - Products - DR - FAQ

ตอนที่1 รู้จัก ETF

 

 

 มีบัญชีหุ้นอยู่แล้ว ต้องเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย DR เพิ่มหรือไม่
 สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย DR
 ราคา DR เคลื่อนไหวอย่างไร
 ค่าธรรมเนียมซื้อขาย DR เป็นเท่าไร
 ผู้ถือ DR ได้รับสิทธิเหมือนผู้ถือหุ้นต่างประเทศโดยตรงหรือไม่ เช่น สิทธิในการโหวต และการรับเงินปันผล
 เมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายเงินปันผล ผู้ถือ DR จะได้รับหรือไม่ ช่องทางใด
 DR สามารถถือเป็นใบหุ้นได้หรือไม่
 ถ้าตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศปิดทำการจะเกิดอะไรขึ้นกับ DR
 ถ้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ DR มีการขึ้นเครื่องหมาย จะเกิดอะไรขึ้นกับ DR ในประเทศไทย
 DR มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่
 ใครสามารถลงทุนใน DR ได้บ้าง มีสัดส่วนการถือครองของผู้ลงทุนต่างประเทศหรือไม่
 DR มีวันหมดอายุหรือไม่
 ลงทุนใน DR มีความเสี่ยงหรือไม่
 การซื้อขาย DR มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
 สัญญารับฝาก DR สำคัญอย่างไร
 

 

 

 

มีบัญชีหุ้นอยู่แล้ว ต้องเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย DR เพิ่มหรือไม่

ท่านสามารถใช้บัญชีที่ซื้อขายหุ้นซื้อขาย DR ได้ทันที

 

สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย DR

DR ซื้อขาย เป็น “บาท”

 

ราคา DR เคลื่อนไหวอย่างไร

ราคาของ DR เคลื่อนไหวตามราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศของ DR นั้น ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน และอาจมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น่ สภาวะตลาด ความต้องการของผู้ลงทุน

 

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย DR เป็นเท่าไร

เหมือนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ SET

 

ผู้ถือ DR ได้รับสิทธิเหมือนผู้ถือหุ้นต่างประเทศโดยตรงหรือไม่ เช่น สิทธิในการโหวต และการรับเงินปันผล

DR ให้สิทธิผู้ถือเปรียบเสมือนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง จึงมีโอกาสได้รับสิทธิในการโหวตและได้รับสิทธิกรณีมีการจ่ายเงินปันผลด้วย อย่างไรก็ตามเงื่อนไข วิธีการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายจะระบุในสัญญารับฝาก DR ซึ่งผู้ลงทุนควรต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนลงทุน DR

 

เมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายเงินปันผล ผู้ถือ DR จะได้รับหรือไม่ ช่องทางใด

ผู้ถือ DR จะได้รับเงินปันผลในรูปสกุลเงินบาท โดยเมื่อผู้ออกได้รับเงินปันผลก็จะจ่ายต่อให้ผู้ถือ DR ต่อไป ตามเงื่อนไข วิธีการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายที่ระบุในสัญญารับฝาก DR ซึ่งผู้ลงทุนควรต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนลงทุน DR

 

 

DR สามารถถือเป็นใบหุ้นได้หรือไม่

ไม่ได้ โดย DR จะจดทะเบียนในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless)

 

ถ้าตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศปิดทำการจะเกิดอะไรขึ้นกับ DR

DR สามารถซื้อขายได้ตลอดระยะเวลาเปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ถ้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ DR มีการขึ้นเครื่องหมาย จะเกิดอะไรขึ้นกับ DR ในประเทศไทย

เมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ DR มีการขึ้นเครื่องหมาย เช่น XD, H, SP ผู้ออก DR ก็จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายเช่นเดียวกันเมื่อรับทราบ เพื่อให้ผู้ลงทุนในไทยรับทราบข่าวสารได้ทันที

 

DR มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่

ผู้ออก DR อาจทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือ อาจจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง

 

ใครสามารถลงทุนใน DR ได้บ้าง มีสัดส่วนการถือครองของผู้ลงทุนต่างประเทศหรือไม่

DR ไม่มีสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศ ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้บนกระดานเดียวกัน

 

DR มีวันหมดอายุหรือไม่

ไม่มีวันหมดอายุ

 

ลงทุนใน DR มีความเสี่ยงหรือไม่

ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อราคาของ DR ที่ซื้อขายใน SET ได้แก่

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา DR เอง

 

การซื้อขาย DR มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น (ค่า commission) เหมือนหลักทรัพย์ทั่วไป และค่าธรรมเนียมที่ผู้ออกอาจเรียกเก็บ กรณีมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ เช่น เงินปันผล เป็นต้น ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับฝาก DR ซึ่งผู้ลงทุนควรต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนลงทุน DR

 

สัญญารับฝาก DR สำคัญอย่างไร

สัญญารับฝาก DR เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนลงทุน DR โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้บังคับกับ DR ซึ่งสาระสำคัญของสัญญารับฝาก ประกอบด้วย

 • สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ออก DR ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้ออกต้องเปิดเผย วิธีการส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือ DR เป็นต้น
 • สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือ DR ได้แก่ สิทธิในการได้รับข่าวสารของหลักทรัพย์ต่างประเทศจากผู้ออก
 • วิธีการดำเนินการในการขอมติและการประชุมผู้ถือ DR
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกและการไถ่ถอน DR
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยกเลิก DR ของผู้ออก
 • การดำเนินการของผู้ออกในกรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศมีเหตุการณ์พิเศษ การเปลี่ยนธุรกิจหลักของหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • การดำเนินการของผู้ออกกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถจัดให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศในจำนวนที่เพียงพอกับ DR ที่ออกในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่นๆ ที่ผู้ถือ DR จะได้รับ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ถือ DR
 • เงื่อนไขและวิธีการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญารับฝาก
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ