รายชื่อผู้ลงทุนสถาบันในระบบ FIRSTs th - Product - List of FIRSTs Investors

(Fixed Income & Related Securities Trading system) *

D2C: Dealer to Client (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันต่างๆ Institutional Investors)
ครอบคลุม ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ 
และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25/09/2555

No.
Abbr.
Name
Tel.

1.

AIA
บ. อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด 0-2634-8888 / 0-2638-7394
2.
ASSETFUND
บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด 0-2672-1000 / 0-2672-1011
3.
AYS
บลจ. อยุธยาเจเอฟ จำกัด 0-2305-2533
4.
AZAY
บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต 0-2305-7000
5.
BAAC
ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0-2280-0180 Ext.2222
6.
BBLAM
บลจ. บัวหลวง จำกัด 0-2679-6400 / 
0-2679-6400 Ext.158
7.
EXIM
ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 0-2271-3700, 0-2278-0047
8.
GHB
ธ. อาคารสงเคราะห์ 0-2645-9000
9.
GPF
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 0-2636-1000 Ext.142
10.
IBANK
ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย 0-2650-6999
11.
INGFUND
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2688-7777 / 0-2688-7742
12.
KASSET
บลจ. กสิกรไทย จำกัด 0-2693-2300 Ext.1622
13.
KTAM
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-2670-4900 Ext.1521
14.
MAMT
บลจ. กองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 0-2246-7650 Ext.8611
15.
MFC
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 0-2611-9000 Ext.764
16.
MTL
บ. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 02-276-1025
17.
ONEASSET
บลจ. วรรณ จำกัด 0-2659-8888 / 0-2659-8829
18.
PRIMAVEST
บลจ. พรีมาเวสท์ จำกัด 0-2257-0555 Ext.104
19.
SCBAM
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 0-2626-2222
20.
TAM
บลจ. ทิสโก้ จำกัด 0-2633-6717
21.
TFUND
บลจ. ธนชาต จำกัด 0-2263-0800
22.
THAILIFE
บ. ไทยประกันชีวิต 0-2247-0247
23.
TMBAM
บลจ. ทหารไทย จำกัด 0-2636-1800 Ext.891
24.
TSFC
บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด 0-2015-5999


* FIRSTs: เปิดตัวครั้งแรก 1 มีนาคม 2549 ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาระบบซื้อขายตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการซื้อขายตราสารหนี้ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และตอบสนองผู้ใช้ระบบ อันได้แก่ ผู้ค้าตราสารหนี้ นักลงทุนสถาบัน และนายหน้าค้า/จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน 

ระบบ FIRSTs ออกแบบให้เป็นระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมการให้บริการ เช่น การส่งคำสั่งซื้อขาย (Bid & Ask) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ศูนย์กลางข้อมูลราคาซื้อขาย (Central Trading Information) เครื่องมือวิเคราะห์ตราสารหนี้ (Analytical Tools)