แหล่งความรู้การเงินและการลงทุน th - Product - Knowledge Resources

 


 

 

 

 
  แหล่งความรู้การเงินและการลงทุน
   


แหล่งความรู้การเงินและการลงทุน ประกอบด้วย ห้องสมุดมารวย และ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเศรษฐกิจของประเทศไทย สำหรับผู้ลงทุน ผู้สนใจทั่วไป สามารถแวะเยี่ยมชมและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเงินและการลงทุนได้ตามวันและเวลาที่ให้บริการ


 

   
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 

ห้องสมุดเฉพาะทางด้านตลาดทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ด้วยหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเงินการลงทุนมากกว่า 20,000 รายการ พร้อมยกระดับสู่การเป็นห้องสมุดดิจิตอลด้านตลาดทุนชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 

ผู้สนใจสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดมารวยได้ที่

 

  • อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น.
  • เว็บไซต์ห้องสมุดมารวย www.maruey.com

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน


 

INVESTORY หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน… พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้มิติใหม่ในรูปแบบ Discovery Museum ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีกำจัด Money Monsters ซึ่งเป็นศัตรูร้ายทางการเงิน โดยเรียนรู้และฝึกฝนกับ SET Heroes ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ในการร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาชนะ Money Monsters และเพื่ออิสรภาพทางการเงินของทุกคน

 

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม INVESTORY ได้ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)

 

  • วันและเวลาทำการ วันอังคาร – อาทิตย์  (ปิดให้บริการวันจันทร์ วันปีใหม่ และวันสงกรานต์) เวลา 09.30 – 19.00 น.
  • อัตราค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป ราคา 100 บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
    เข้าชมฟรี สำหรับ เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) พระภิกษุ สามเณร และนักบวช ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
  • เว็บไซต์ www.set.or.th/INVESTORY
  • ติดต่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ email: INVESTORY@set.or.th

  การเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ
   


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณะบุคคลหรือสถาบันต่าง ๆ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ14.00 - 16.00 น. โดยมีการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือ คณะใดสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมกรุณาติดต่อที่


 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

 

 

แหล่งข้อมูล
รายละเอียด
แหล่งข้อมูลโดยตลาดหลักทรัพย์


บริการข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

บริการข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ข่าว งบการเงิน ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในอดีต (Historical) และในขณะเวลาซื้อขาย (Real-time) รายชื่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สิทธิประโยชน์การลงทุหน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ประกอบ การศึกษาในการลงทุน
 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
(SET Publicatons)

 
นำเสนอข้อมูลด้านการออม การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน ให้แก่เยาวชน นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป 
 


Money Channel สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน นำเสนอ ข้อมูลความเคลื่อนไหว รวมทั้งบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้รวดเร็ว ถูกต้องและได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มขึ้น รับชมได้ทาง True Visions 80
 
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ CD-ROM เว็บไซต์ 

SET Contact Center 

หากคุณมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน หรือต้องการส่งคำเสนอแนะหรือ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแวดวง ธุรกิจหลักทรัพย์ คุณสามารถติดต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ Contact Us หรือ

 

SET Contact Center:
www.set.or.th/contactcenter
02 009 9999

 

เราพร้อมให้บริการคุณอย่างรวดเร็ว 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
แหล่งข้อมูลสำหรับ
ราคาหลักทรัพย์และ
ข้อมูลสารสนเทศ
บริษัทจดทะเบียน
เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ 

บริษัทขายข้อมูลรับอนุญาต 
นักลงทุนจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุน เช่น รายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการ เคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายงานภาพรวมตลาดและการจัดอันดับหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ ณ ขณะเวลาซื้อขาย ( real-time ) ล่าช้ากว่าเวลาจริง หรือณ สิ้นวัน โดยมีตารางและกราฟประกอบ รวมถึงข่าวบริษัทจดทะเบียนผู้ที่สนใจจะใช้บริการเหล่านี้จะต้องบอกรับเป็นสมาชิก

* ผู้ที่สนใจใช้บริการโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริกา รจากบริษัทนั้นๆ โดยละเอียด
 


สื่อมวลชน 

สื่อมวลชนหลากหลายสาขามีรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์เป็นประจำทุกวัน เช่น ข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานข่าวของสำนักต่างๆ โทรทัศน์และวิทยุ นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว การซื้อขายหลักทรัพย์ และข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ได้ตาม สื่อต่างๆ เหล่านี้ 
 


องค์กรอื่นๆ 
ตลาดหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลและสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี Fact Book วารสารรายเดือน จดหมายข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ห้องสมุดองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย คระกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และอื่นๆ นอกจากนั้น เอกสารของตลาดหลักทรัพย์ยังหาได้จากห้องสมุดหรือศูนย์วิชาการ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้ง สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ