แหล่งความรู้การเงินและการลงทุน th - Product - Knowledge Resources

 


 

 

 

 
  แหล่งความรู้การเงินและการลงทุน
   


แหล่งความรู้การเงินและการลงทุน ประกอบด้วย ห้องสมุดมารวย และ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเศรษฐกิจของประเทศไทย สำหรับผู้ลงทุน ผู้สนใจทั่วไป สามารถแวะเยี่ยมชมและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเงินและการลงทุนได้ตามวันและเวลาที่ให้บริการ


 

   
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 

ห้องสมุดเฉพาะทางด้านตลาดทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ด้วยหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเงินการลงทุนมากกว่า 20,000 รายการ พร้อมยกระดับสู่การเป็นห้องสมุดดิจิตอลด้านตลาดทุนชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 

ผู้สนใจสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดมารวยได้ที่

 

  • อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น.
  • เว็บไซต์ห้องสมุดมารวย www.maruey.com

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน


 

INVESTORY หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน… พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้มิติใหม่ในรูปแบบ Discovery Museum ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีกำจัด Money Monsters ซึ่งเป็นศัตรูร้ายทางการเงิน โดยเรียนรู้และฝึกฝนกับ SET Heroes ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ในการร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาชนะ Money Monsters และเพื่ออิสรภาพทางการเงินของทุกคน

 

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม INVESTORY ได้ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)

 

  • วันและเวลาทำการ วันอังคาร – อาทิตย์  (ปิดให้บริการวันจันทร์ วันปีใหม่ และวันสงกรานต์) เวลา 09.30 – 19.00 น.
  • อัตราค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป ราคา 100 บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
    เข้าชมฟรี สำหรับ เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) พระภิกษุ สามเณร และนักบวช ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
  • เว็บไซต์ www.set.or.th/INVESTORY
  • ติดต่อเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ที่ email: INVESTORY@set.or.th

  การเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ
   


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณะบุคคลหรือสถาบันต่าง ๆ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ14.00 - 16.00 น. โดยมีการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือ คณะใดสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมกรุณาติดต่อที่


 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

 

 

แหล่งข้อมูล
รายละเอียด
แหล่งข้อมูลโดยตลาดหลักทรัพย์


บริการข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

บริการข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ข่าว งบการเงิน ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในอดีต (Historical) และในขณะเวลาซื้อขาย (Real-time) รายชื่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สิทธิประโยชน์การลงทุหน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ประกอบ การศึกษาในการลงทุน
 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
(SET Publicatons)

 
นำเสนอข้อมูลด้านการออม การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน ให้แก่เยาวชน นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป 
 
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ CD-ROM เว็บไซต์ 

SET Contact Center 

หากคุณมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน หรือต้องการส่งคำเสนอแนะหรือ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแวดวง ธุรกิจหลักทรัพย์ คุณสามารถติดต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ Contact Us หรือ

 

SET Contact Center:
www.set.or.th/contactcenter
02 009 9999

 

เราพร้อมให้บริการคุณอย่างรวดเร็ว 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
แหล่งข้อมูลสำหรับ
ราคาหลักทรัพย์และ
ข้อมูลสารสนเทศ
บริษัทจดทะเบียน
เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ 

บริษัทขายข้อมูลรับอนุญาต 
นักลงทุนจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุน เช่น รายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการ เคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายงานภาพรวมตลาดและการจัดอันดับหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ ณ ขณะเวลาซื้อขาย ( real-time ) ล่าช้ากว่าเวลาจริง หรือณ สิ้นวัน โดยมีตารางและกราฟประกอบ รวมถึงข่าวบริษัทจดทะเบียนผู้ที่สนใจจะใช้บริการเหล่านี้จะต้องบอกรับเป็นสมาชิก

* ผู้ที่สนใจใช้บริการโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริกา รจากบริษัทนั้นๆ โดยละเอียด
 


สื่อมวลชน 

สื่อมวลชนหลากหลายสาขามีรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์เป็นประจำทุกวัน เช่น ข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานข่าวของสำนักต่างๆ โทรทัศน์และวิทยุ นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว การซื้อขายหลักทรัพย์ และข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ได้ตาม สื่อต่างๆ เหล่านี้ 
 


องค์กรอื่นๆ 
ตลาดหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลและสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี Fact Book วารสารรายเดือน จดหมายข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ห้องสมุดองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย คระกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และอื่นๆ นอกจากนั้น เอกสารของตลาดหลักทรัพย์ยังหาได้จากห้องสมุดหรือศูนย์วิชาการ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้ง สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ