Economic Exposure Universe th - SET Research - Database - Economic Exposure Universe
 
 

Economic Exposure Universe คืออะไร

 

Economic Exposure Universe เป็นส่วนหนึ่งของการการศึกษาของฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอทางเลือกในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นสามัญในด้านศักยภาพในการเติบโตในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Economic Exposure Universe ณ สิ้นปีที่แสดงข้อมูลจะต้องมีสถานะการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ณ สิ้นปีที่แสดงข้อมูลโดยมิได้คำนึงถึงว่าบริษัทจะเริ่มลงทุนมาตั้งแต่ปีใด และ/หรือมีรายได้จากต่างประเทศในปีที่แสดงข้อมูล

 

 

นิยามคำสำคัญ

 

“การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ” หมายถึง การลงทุนในส่วนทุนของกิจการโดยบริษัทผู้ลงทุน (บริษัทจดทะเบียน) มีอำนาจควบคุมในกิจการของผู้รับการลงทุนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ เช่น การสร้างโรงงาน หรือฐานการผลิตในต่างประเทศโดยบริษัทจดทะเบียนเอง นอกจากนี้จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนประกอบด้วยโดยบริษัทจดทะเบียนต้องระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่ชัดเจน ทั้งนี้ฐานข้อมูลนี้ไม่รวมถึงการลงทุนเพื่อจัดตั้งกิจการในรูปแบบ investment company หรือ holding company และไม่รวมถึงการลงทุนในรูปแบบ portfolio investment

 

“รายได้จากต่างประเทศ” ประกอบด้วยรายได้ที่เกิดขึ้นจากส่วนของธุรกิจที่ประกอบกิจการในต่างประเทศหรือรายได้จากการส่งออกจากฐานการผลิตในประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทจดทะเบียนบางแห่งอาจแสดงรายได้จำแนกตามภูมิศาสตร์ตามที่ตั้งของลูกค้าโดยบริษัทมีทั้งส่วนงานที่ประกอบกิจการในต่างประเทศ และการส่งออกจึงไม่สามารถจำแนกประเภทได้ รวมเรียกว่า บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศ

 

ในการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มบริษัทจดทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และการจำแนกตามขนาดของบริษัทซึ่งพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 

 

การสร้างฐานข้อมูล


รวบรวมข้อมูลการลงทุนทางตรงในต่างประเทศและรายได้จากต่างประเทศที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยอย่างเป็นทางการในเอกสารของบริษัท ได้แก่ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงาน 56-1 รายงานประจำปี หรือเอกสารนำเสนอของบริษัท

 

 

ข้อจำกัดของฐานข้อมูล


ฐานข้อมูลนี้มีข้อจำกัดเนื่องจากไม่มีข้อกำหนดหรือมาตรฐานของการรายงานข้อมูลการลงทุนทางตรงในต่างประเทศหรือรายได้จากต่างประเทศ บริษัทจดทะเบียนอาจรายงานหรือไม่รายงานข้อมูลดังกล่าวก็ได้หากบริษัทเห็นว่ารายการลงทุน หรือรายได้จากต่างประเทศยังไม่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการ ดังนั้นข้อมูลตามฐานข้อมูลนี้อาจไม่ครบถ้วนทั้งหมดตามที่เป็นจริง อย่างไรก็ตามผู้รวบรวมข้อมูลได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามที่ควร

เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องมากขึ้นในอนาคต ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอให้มีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูล และการสร้างระบบส่งผ่านข้อมูลการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และรายได้จากต่างประเทศของริษัทจดทะเบียนเข้ามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตรง แต่กระบวนการดังกล่าวมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกช่วงหนึ่ง

 

 

เกณฑ์การปรับปรุงข้อมูล

 

ฝ่ายวิจัยจะทำการปรับปรุงข้อมูลปีละครั้ง และเผยแพร่ชุดข้อมูลใหม่ในเดือนมิถุนายน ของแต่ละปี

 

 

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใน  Economic Exposure Universe ปี 2559

 

งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย
Download

รายงานการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 (2015 Outward Foreign Direct Investment of Thai Listed Firms)

เผยแพร่: มิถุนายน 2559

คุณปฐมาภรณ์ นิธิชัย
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

โอกาสการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทยจากการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

เผยแพร่: ธันวาคม 2556

คุณปฐมาภรณ์ นิธิชัย
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย: สถานะปัจจุบันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เผยแพร่: ธันวาคม 2554

คุณปฐมาภรณ์ นิธิชัย
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Disclaimers: รายงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ ไม่ได้สะท้อนความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายงานนี้จัดทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่านเท่านั้น

 

 

การขออนุเคราะห์ข้อมูล

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาที่ต้องการผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้วิจัยที่ต้องการขออนุเคราะห์ข้อมูลสามารถส่งโครงร่างงานวิจัย (proposal) มาที่ researchdepartment@set.or.th โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ข้อมูลตามโครงร่างงานวิจัยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเท่านั้น