Capital Market Research Forum th - SET Research - Capital Market Research Forum
 

 

ครั้งที่ หัวข้อ
Download

03/2560

นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ

“การศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่่าที่ผู้เกษียณอายุพึงมี สำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)”

โดย :

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

Research Paper

Presentation

 

 

 

Presentation_K.Wiwan

 

02/2560

วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ จากผลสำรวจผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey)

ร่วมเสวนาโดย:

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Presentation

 

 

Presentation_Dr.Benjarong

 

CEO Survey Paper

 

Foreign Direct Investment

 

01/2560

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai

ผู้นำเสนอ:

รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. สุนทรี เหล่าพัดจัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี


ผู้วิจารณ์
:                                                   

คุณรพี สุจริตกุล
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

 

Presentation