Capital Market Research Forum th - SET Research - Capital Market Research Forum
 

 

ครั้งที่ หัวข้อ
Download

01/2561

นำเสนอผลงานการศึกษาในหัวข้อ
“โอกาสของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว (Tourism linked sector)”

ผู้นำเสนอ:

คุณปฐมาภรณ์ นิธิชัย
ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เสวนาในหัวข้อ
“โอกาสของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว (Tourism linked sector)”

โดย                                                   

คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

คุณสุกิจ อุดมศิริกุล
กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล สายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 

Research Paper

 

Presentation_K.Patamaporn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation_K.Sukij

 

Presentation_Dr Pipat