Research Grant th - SET Research - Research Grant

 

 

หลักการและเหตุผล

 

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ ประสานและเชื่อมโยงสถาบัน การศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจัยที่มี ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย
2. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุน

 

 

 

 

2560

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาปี 2560

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 7. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
 9. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 11. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ผู้บริหารจากภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย

 1. ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ดร. แมน ชุติชูเดช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 3. ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 4. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 5. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 6. ดร. ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 7. ดร. สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
 8. คุณชลเดช เขมะรัตนา FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
 9. คุณกานต์ พูลเกษร FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
 10. ดร. คัดเขต บุนนาค กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. ดร. ธนภูมิ ดำรักษ์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล
 12. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย