Research Grant th - SET Research - Research Grant

 

 

หลักการและเหตุผล

 

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ ประสานและเชื่อมโยงสถาบัน การศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจัยที่มี ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย
2. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุน

 

 

 

 

2553

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 5 ทุน

 

ประเภท หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย
Download

ทั่วไป

“The Relationship between Idiosyncratic Risk and Corporate Governance”

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Professor David Hillier
Department of Accounting and Finance,
The University of Strathclyde 2

Abstract &
Full Text Links

 

 

ทั่วไป

พฤติกรรมแบบ Noise trader ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract &
Full Text Links

 

 

ทั่วไป

Hedging Effectiveness of SET50 Index Futures: Empirical Studies and Policy Implications

ดร.ไทยศิริ เวทไว
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract &
Full Text Links

 

 

วิทยานิพนธ์

บทบาทของสภาวะการตลาดหลักทรัพย์ต่อการไหลเข้า-ออกของทุนจากต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสรรพศักดิ์ ชัชวาลย์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative Economics)
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract &
Full Text Links

 

 

สารนิพนธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผลกับความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดของงบริษัทและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

นางสาวศุภลักษณ์ อังคสุโข
นางสาวผาติกา ตันวิเชียร
นางสาวตระดารตา สงวนศักดิ์โยธิน
นักศึกษาปริญญาโทด้านการจัดการ สาขาการเงิน
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract &
Full Text Links