Research Grant th - SET Research - Research Grant

 

 

หลักการและเหตุผล

 

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ ประสานและเชื่อมโยงสถาบัน การศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจัยที่มี ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย
2. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุน

 

 

 

 

2554

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 10. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 11. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 13. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 6. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

 

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน และผลการตัดสิน

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2554

 

 

รางวัลงานวิจัยด้านตลาดทุน

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

“The Impact of Change in the Federal Funds Rate Target on the Stock Return in the Stock Exchange of Thailand: A Firm Level Analysis.”

ผู้วิจัย:
คุณเยาวลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. วิศรุต ปาริยะประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Report

Presentation

 

รางวัลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน

“SGT Density with Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis in the Estimation of VaR: A Case of the Stock Exchange of Thailand”

ผู้วิจัย:
คุณกอล์ฟ อรรถบูรณ์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผศ.ดร. สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Report

Presentation