Research Grant th - SET Research - Research Grant

 

 

หลักการและเหตุผล

 

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ ประสานและเชื่อมโยงสถาบัน การศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจัยที่มี ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย
2. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุน

 

 

 

 

2555

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 12. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 13. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 15. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 6. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

 

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน และผลการตัดสิน

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2555

 

 

รางวัลงานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับปริญญาเอก

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลระดับดีเด่น

“Corporate Governance and Equity Returns: Evidence from Corporate Governance Reports of Thai Listed Companies.”

ผู้วิจัย:
คุณจิติพล พฤกษาเมธานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Report

Presentation

 

รางวัลระดับดีเด่น

“The Determinants of Credit Spread Changes of Investment Grade Corporate Bonds in Thailand between June 2006 and February 2012: An Application of the Regime Switching Model”

ผู้วิจัย:
คุณธีรพจน์ ก้องธรนินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม และ
ดร.วิศรุต ปาริยะประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Report

Presentation

 

 

 

รางวัลงานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับปริญญาโท

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลระดับดีเด่น

“Insider Trading Behavior and News Announcement: Evidence from the Stock Exchange of Thailand”

ผู้วิจัย:
คุณวีรวรรณ เล้านิรามัย

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Report

Presentation

 

รางวัลระดับดี

“The Evidence of the Residual Momentum Strategy in the Thai Stock Market”

ผู้วิจัย:
คุณจันทรมณี ทวีวรเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report

Presentation

 

รางวัลระดับชมเชย

“การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ”

ผู้วิจัย:
คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Report

Presentation

 

รางวัลระดับชมเชย

“Technical Trading Strategy in Spot and Future Markets: Arbitrage Signaling”

ผู้วิจัย:
คุณเขมรัฐ ทรงอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษา:
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Report

Presentation

 

 

 

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

“The Determinants of Credit Spread Changes of Investment Grade Corporate Bonds in Thailand between June 2006 and February 2012: An Application of the Regime Switching Model”

ผู้วิจัย:
คุณธีรพจน์ ก้องธรนินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม และ
ดร.วิศรุต ปาริยะประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Report

Presentation

 

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

“Insider Trading Behavior and News Announcement: Evidence from the Stock Exchange of Thailand”

ผู้วิจัย:
คุณวีรวรรณ เล้านิรามัย

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Report

Presentation