Research Grant th - SET Research - Research Grant

 

 

หลักการและเหตุผล

 

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ ประสานและเชื่อมโยงสถาบัน การศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจัยที่มี ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย
2. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุน

 

 

 

 

2556

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 12. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 13. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 15. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
 4. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

 

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน และผลการตัดสิน

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2556

 

 

รางวัลงานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับปริญญาเอก

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลระดับชมเชย

“The Effect of Earnings Management and Corporate Governance in Thai Market.”

ผู้วิจัย:
คุณนพพล ตั้งจิตพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผศ.ดร. กนกพร นาคทับที
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

Report

Presentation

 

 

 

รางวัลงานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับปริญญาโท

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลระดับดีเด่น

“ประสิทธิผลของมาตรการแคชบาลานซ์ สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดปกติ”

ผู้วิจัย:
คุณศิรภพ ปภัทธนนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Report

Presentation

 

รางวัลระดับดี

“การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอเชียตะวันออก (Systemic Risk Analysis of East Asian Stock Markets)”

ผู้วิจัย:
คุณอภิชาติ วิศิษฏ์กิจการ

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. พงษ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report

Presentation

 

รางวัลระดับชมเชย

“An analysis of short sale and speed of price adjustment: evidence from the Stock Exchange of Thailand”

ผู้วิจัย:
คุณกวินทร์ วีรวัฒน์สุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report

Presentation

 

 

 

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

“Selection of Trading Strategies in Thai Stock Market.”

ผู้วิจัย:
คุณธนะชัย บุญสายทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. ชนวีร์ สุภัทรเกียรติ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

Report

Presentation