Research Grant th - SET Research - Research Grant

 

 

หลักการและเหตุผล

 

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ ประสานและเชื่อมโยงสถาบัน การศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจัยที่มี ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย
2. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุน

 

 

 

 

2557

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 11. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 12. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 14. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธะภพ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 2. ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
 4. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 5. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 6. คุณชลเดช เขมะรัตนา บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด(มหาชน)
 7. คุณกานต์ พูลเกษร บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด(มหาชน)
 8. ดร. แมน ชุติชูเดช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 9. ดร. ธนภูมิ ดำรักษ์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล
 10. ดร. อดิศร โรจนพันธุ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 11. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน และผลการตัดสิน

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2557

 

 

รางวัลงานวิจัยด้านตลาดทุน

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลระดับดีเด่น

"Diversification Benefits among ASEAN Stocks Markets; Using Portfolio Selection with Skewness"

ผู้วิจัย:
คุณชยพล สิรินนทกานต์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผศ.ดร.อัญชดา เจริญรุกข์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Report

Presentation

 

รางวัลระดับดี

"การวัดระดับทักษะทางการเงินกับการมีส่วนร่วมในตลาดทุน"

ผู้วิจัย:
คุณวิศกรณ์ คีรีวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Report

Presentation

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

“Jump Clustering and Financial Contagion in International Equity Markets: Modelling, Estimation ,and Empirical Evidence”

ผู้วิจัย:
คุณยศนันท์ สิมากร

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. ไทยศิริ เวทไว
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report

Presentation

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

“How Investor React to Influential Stock Recommendation Changes: Evidence from Thai Stock Market”

ผู้วิจัย:
คุณธนพล ฉันทนานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Report

Presentation

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

“ค่าธรรมเนียมกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมใน AEC”

ผู้วิจัย:
คุณชวิน ชูสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Report

Presentation

 

 

 

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

“How Investor React to Influential Stock Recommendation Changes: Evidence from Thai Stock Market”

ผู้วิจัย:
คุณธนพล ฉันทนานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Report

Presentation