Research Grant th - SET Research - Research Grant

 

 

หลักการและเหตุผล

 

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ ประสานและเชื่อมโยงสถาบัน การศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจัยที่มี ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย
2. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุน

 

 

 

 

2558-2559

รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
 8. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 10. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 3. คุณ วิน พรหมแพทย์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด
 4. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 5. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 6. ดร. ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 7. ดร. สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
 8. คุณชลเดช เขมะรัตนา FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
 9. คุณกานต์ พูลเกษร FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
 10. ดร. คัดเขต บุนนาค กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. ดร. ธนภูมิ ดำรักษ์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล
 12. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน และผลการตัดสิน

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

 

 

รางวัลงานวิจัยด้านตลาดทุน

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

"Risk and return in equity mutual fund industry: An unorthodox relationship and its application to new investment strategies"

ผู้วิจัย:
คุณสุชญา สยามวาลา

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Report

Presentation

 

รางวัลผลงานวิจัยดี

"ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนระยะยาว และผลการ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการที่เสนอ ขายหลักทรัพย์ ครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ"

ผู้วิจัย:
คุณอริยพงษ์ พันธ์ศรีวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา:
รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Report

Presentation

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

 

"Betting against beta model: Evidence from Thai Stock Market"

ผู้วิจัย:
คุณโรจนชัย คงสวัสดิ์ศักดิ์
คุณศุภัฏจักร ธรรมาธร และ
คุณณัฐพล แก้วธรรมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Report

Presentation

 

"Who Trade at Better Prices?"

ผู้วิจัย:
คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มนพล เอกโยคยะ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report

Presentation

 

 

 

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

 

รางวัล หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
Download

รางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

"Who Trade at Better Prices?"

ผู้วิจัย:
คุณศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มนพล เอกโยคยะ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report

Presentation