การสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทย
CEO Survey By CMRI & TLCA & TSD
th - SET Research - Sentiment Indices
 

ที่มา


สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อทราบมุมมองจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ แนวโน้มการส่งออก การลงทุนและการระดมทุน อันจะนำมาซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับภาคธุรกิจในอนาคต และทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริหารต่อประเด็นสำคัญต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา โดยจัดทำปีละ 2 ครั้ง หรือจัดทำแบบสำรวจเพิ่มเติมเมื่อมีประเด็นสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไทย

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุด
                                                              

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download เอกสาร

 

รายละเอียด
เอกสาร
ดาวน์โหลด

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2560

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation
(Executive summary)

Presentation
(Full version)

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2558

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วงไตรมาส 2 - 3 ปี 2558

 

Presentation

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ประเด็นเรื่องราคาน้ำมัน

Report

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557

(ประเด็นคำถามพิเศษ)

Presentation

Report (not available)