ดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุน จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
Investor Sentiment Index (Market Base) by CMRI
th - SET Research - Sentiment Indices
 

ที่มา

ในปี 2557 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุนจากฐานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ (Investor Sentiment Index) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการวัดทัศนคติผู้ลงทุนขึ้น โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแปรที่แสดงออกถึงทัศนคติและนำมาสร้าง Index ด้วยวิธี Principle Component Analysis

 

 

ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนรายเดือน

 

ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (Investor Sentiment Index: ISI) เดือนธันวาคม 2561
(Preliminary Result)

 

ในเดือนธันวาคม 2561 ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนอยู่ที่ 27.68 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 29.33 แสดงถึงผู้ลงทุนมีทัศนคติในเชิงบวก ลดลงเล็กน้อย แม้ว่าดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนยังอยู่ในพื้นที่สีเหลืองติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้าแต่มีการปรับตัวเข้าใกล้สู่พื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นระดับปกติ แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนได้ซึมซับปัจจัยลบต่างๆ ในตลาดหุ้นไปมากพอสมควรแล้ว

 

 

 

หมายเหตุ:


ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน (Investor Sentiment Index) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยหากอยู่ในช่วง 30-70 (พื้นที่สีเขียว) แสดงว่า Sentiment ของผู้ลงทุน ในขณะนั้นอยู่ในระดับปกติ และหากมีค่าอยู่ในช่วง 70 - 90 และ 10 - 30 (พื้นที่สีเหลือง) แปลว่า Sentiment ของผู้ลงทุนเป็นเชิงบวกหรือลบสูงกว่าปกติ ตามลำดับ และหากอยู่ในช่วง 90 - 100 และ 0 - 10 (พื้นที่สีแดง) หมายถึง Sentiment ของผู้ลงทุนเป็นเชิงบวกหรือลบสูงกว่าปกติมาก ตามลำดับ ผู้ลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน

 

 

รายงานฉบับย้อนหลัง


ปี

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2561

2560

2559

       

 

  ผลดัชนีย้อนหลัง

 

 

 

 

ความคืบหน้าของการศึกษาและพัฒนาดัชนี

 

Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
"การจัดทำดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุน จากฐานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ (Developing of Investor Sentiment Index for Thailand)”


 presentation งานวิจัย
 presentation ผู้วิจารณ์
 Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2558

     
     
  CMRI Research Paper ฉบับที่ 1/2558
เรื่อง "การจัดทำดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุน จากฐานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ (Developing of Investor Sentiment Index for Thailand)
เผยแพร่ ตุลาคม 2558

  รายงานฉบับสมบูรณ์

บทสรุปผู้บริหาร


ทัศนคตินักลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ แต่ทว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าหรือวัดระดับของทัศนคติกลับมีอยู่น้อยโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุนจากฐานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยมีแบบจำลองต้นแบบมาจากงานวิจัยของ Baker และ Wurgler ในปี 2006 แต่มีการเปลี่ยนตัวแปรให้เหมาะสมกับสภาวะและโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยดัชนีชี้วัดที่ถูกสร้างขึ้นสามารถบ่งบอกได้ถึงเหตุการณ์สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ในอดีตซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่นักลงทุนมีทัศนคติในด้านบวกหรือด้านลบมากเกินไป นอกจากนี้หากสังเกตคุณลักษณะของดัชนีชี้วัดที่คำนวณได้พบว่ามีช่วงขาขึ้นอยู่ที่ประมาณ 4-6 เดือน แต่มีช่วงขาลงยาวกว่าอยู่ที่ประมาณ 6-8 เดือน ในส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์พบว่าหากช่วงใดที่ดัชนีชี้วัดแสดงถึงทัศนคติในเชิงบวกหรือลบมากเกินไปมักจะตามมาด้วยการปรับฐานที่ค่อนข้างรุนแรง

 

Investor Sentiment Index (ISI) and SET Index (SET)

 


     
     
  Capital Market Research Forum ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ในหัวข้อ "รู้ทันตลาดผ่าน Sentiment ของผู้ลงทุน"

 presentation (Investor Sentiment Index)
 presentation (Panel)
     
     
 

SET Note Volume 3/2560:

เรื่อง ครบรอบหนึ่งปี...ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนจากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (Investor Sentiment Index: ISI)


 ดาวน์โหลดเอกสาร