ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ th - Term and Conditiions
 

 

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์นี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

 

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงราคาหลักทรัพย์หรือข้อมูลทั้งหลายที่ถูกดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”)  เป็นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

 

ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับและรับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยตลาดหลักทรัพย์และปรากฏในรูปแบบเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

 

คำว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงเครื่องหมายและชื่อสินค้าของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทในครือเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทในเครือ สำหรับบรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้านั้นๆ   โดยการใช้ดังกล่าวไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

 

เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้   บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนตัว และ การใช้งานที่มิใช่ทางการค้า  โดยผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย  โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อจำกัดความรับผิด
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์มิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรขอคำปรึกษาในเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษาหรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ

 

กรณีเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีตลาดหลักทรัพย์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง (“as is” basis) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทในเครือ ไม่รับผิดในเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อมูล เนื้อหา ผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่อาจจะเกิดขึ้น  นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับรองในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน  ทันกาลทันเวลา  ของข้อมูลดังกล่าวด้วย

 

ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจันฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว  นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์นี้

 

ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ

 

ตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้เว็บไซต์หรือที่เกี่ยวกับกับการใช้เว็ปไซต์  การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

 

ข้อตกลงในการใช้บริการ RSS
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการ RSS จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

 

บริการ RSS จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ( “ บริการ RSS” ) เป็นบริการนำเสนอข่าวหรือบทความจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.thในรูปแบบมาตรฐาน XML โดยจะนำส่ง “ หัวข้อข่าว ” และ “ เส้นทางเชื่อมโยงถึงหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ”

 

บริการ RSS เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ผู้ใช้บริการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อความหรือการเชื่อมโยง และการใช้บริการ RSS ต้องเชื่อมโยงตรงไปที่หน้าเว็บไซต์โดยต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่จัดทำหรือเพิ่มหน้าเว็บไซต์ รูปภาพหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ระหว่างทางของการเชื่อมโยง RSS และหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์

 

การใช้บริการ RSS บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ต้องแสดงข้อความเป็นตัวอักษร “ www.set.or.th ” กำกับการใช้บริการ RSS ของตลาดหลักทรัพย์

 

ตลาดหลักทรัพย์ไม่อนุญาตการใช้บริการ RSS นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

 

ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการ RSS บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดๆ และผู้ใช้บริการจะต้องหยุดดำเนินการที่เกี่ยวกับบริการ RSS ในทุกกรณี ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา ภาพ เครื่องหมายตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปรากฏบนบริการ RSS แต่เพียงผู้เดียว

 

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์
1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์ ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

* การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
* การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง http://www.set.or.th
* การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อตลาดหลักทรัพย์ และเครื่องหมายการค้าของตลาดหลักทรัพย์ลดน้อยลง
* การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ หรือได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
* การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของตลาดหลักทรัพย์ และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้
* การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าทางตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือมีความร่วมมือใดๆระหว่างตลาดหลักทรัพย์ และผู้ใช้เว็บไซต์
* ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของตลาดหลักทรัพย์
* ตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมิได้เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
* ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้และในการยกเลิกการเชื่อมโยงใดๆ ตลาดหลักทรัพย์ สงวนสิทธิดังกล่าวไม่ว่าเวลาใดๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของตลาดหลักทรัพย์และไม่ต้องแสดงเหตุผล

 

ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมายตลาดหลักทรัพย์ หรือชื่อตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ก่อน

 

2. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง” การเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหาเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ไม่รับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์หรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

 

ความลับ
ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายความลับดังกล่าวจาก privacy-policy

 

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต

 

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย